Fyzioterapeutka kombinuje synergickou reflexní terapii spolu se vzduchovou dlahou.
Radost při cvičení
Při cviení míříme kupředu za našimi sny.
Příklad uvolňování myofasciálních struktur.

Co nabízím

Komplexní rehabilitaci novorozenců, kojenců a dětí specializovanou na traumatické, poúrazové a vývojové mozkové hybné poruchy.

Konkrétně terapie, které podporují jak fyzicky, tak kognitivně, sociálně i proteticky vývoj dětí s neurologickými, genetickými, vrozenými a ortopedickými poruchami.

Dětskou fyzioterapii běžných populačních poruch pohybového ústrojí např. plochonozí, vadné držení těla a skoliózy.

Terapie pro dospělé pacienty po CMP (cévní mozkové příhodě). Jinak ošetřuji dospělé pacienty Kraniosakrální biodynamikou.

Komplexní léčba mozkových hybných poruch

Léčebné rehabilitační pobyty

Individuální dětská fyzioterapie

Nabízené terapie

O mě

Portrétová fotografie usmívající se fyzioterapeutky Renaty Vodičkové.

Renata Vodičková DiS.

Terapuetka a lektorka

Spirálu vedu již 14 let, jsem její majitelkou a působím zde jako terapeutka a lektorka.

Své odborné znalosti a cílené vzdělání na specifikum neurovývojových mozkových poruch uplatňuji při léčbě těžkých kombinovaných vad dětí. Svou práci vidím jako poslání a jsem si vědoma šířky problémů celé rodiny, která dostane takto “jiné” dítě. Myslím si, že si všichni zúčastnění zaslouží pozornost, soucit, naslouchání a podporu jak odbornou, tak lidskou.

Své odborné znalosti a cílené vzdělání na specifikum neurovývojových mozkových poruch propojuji s osobními zkušenostmi pozice matky dítěte s kombinovaným postižením.

Jak pracuji

Propojuji mnoho metod z různých rehabilitačních oborů a využívám celosvětově známé i nové rehabilitační směry, alternativní i tradiční metody.

Diferenciální diagnostika mě umožní podívat se hlouběji než jsou symptomy, vždy se snažím o komplexní pohled a hledám širší souvislosti.

Rehabilitace nekončí u předání cviků, ale zajímá mne, jak dítě jí, spí, jak se vzdělává, jak komunikuje a jaké potřebuje pomůcky. Kontroluji funkčnost a nastavení korzetů, ortéz, vozíků a dalších protetických pomůcek.

Společně s rodiči hledáme optimální řešení pro rozvoj jejich dítěte a pro chod celé rodiny. Kombinuji fyzioterapii s jógou a principy bojových umění.

Kontakt

603 168 220

České Vrbné 2403, České Budějovice

info@centrumspirala.cz
Dětská fyzioterapie - České Budějovice

Průběh rehabilitace

Výběr a kombinace terapií vychází z individuální problematiky pacienta. U diagnóz jako je např. DMO, hydrocefalie, mikrocefalie, následky krvácení do mozku u dětí i dospělých (CMP) a dalších mozkových hybných poruch postupujeme podle neurovědeckých výzkumů principielně takto:  

Spastická končetina v přístroji na elektroléčbu.

1. Terapie zahajuji podle potřeby aplikací rašelinových zábalů (u spasticity a kontraktur), oxygenoterapií nebo magnetoterapií.

2.   Manuální terapie k uvolnění tělních struktur: svalů, šlach, kloubů, páteře, k normalizaci sval.napětí a dráždivosti NS. (Synergická reflexní terapie Dr. Pfaffenrota-SRT, neuromobilizace, míčkování, perlička, aromamasáže).

Fyzioterapeutka provádí manuální terapii na rameni dítěte.
Mačkání trigger pointů při myofasciální technice.

3.   Pasivní cvičení pro navození správného pohybu vedeného terapeutem k navození pohybových vzorců bez patologických souhybů, pro pohybový zážitek a představivost možností těla jako např. PANat se vzduchovým dlahami, Vojtova metoda, Feldenkraisova metoda, metoda Jílková, , elektrický motomed)

4.   Aktivní cvičení s cílem zvládnout konkrétní životní činnosti a dle individuálních potřeb a motivace aktivně cvičíme k navození pohybových vzorců, k aktivaci CNS-řídící neuronální sítě jako např. Bobathova metoda, metoda Jílková, ergoterapie, muzikoterapie, nácvik sedu, lezení, vstávání, chůze, nácvik rovnováhy, cvičení na velkých míčích a s dalšími terapeutickými pomůckami.

Aktivita je podmínkou pro zvládnutí životních situací.
Dítě v polohovací pozici na zádech nacvičuje zrakové funkce.

5.   Zapolohování ve vertikalizačním stojanu či jiné podpůrné pozici, přitom nácvik kognitivních a zrakových funkcí. (ustálení a integrace nových dovedností)

6.   Kraniosakrální terapie a nebo kraniosakrální Biodynamika.(relaxace, ovlivnění CNS, mozkomíšního moku, lebečních kostí a jemných tkání- fascií, emoční a duševní integrace).

Komplexní léčba mozkových hybných poruch

Renata Vodičková vede dítě během neurorehabilitace.
 • Stejně jako v lázeňském režimu je i ve Spirále cílem propojit během jednoho dne, popř. týdne, různé vzájemně se podporující terapie přinášející celkově vyšší efektivitu léčby.
 • Podle individuálních potřeb pacienta a dle diagnózy vybírám a kombinuji během pobytu 12 rozličných terapiích z oblasti neurologie, ortopedie, protetiky, fyziatrie, manuální terapie, ergoterapie, muzikoterapie, hipoterapie,logopedie a speciální pedagogiky.
 • Spolupráci s rodiči a s nejbližším okolím dítěte považuji za stěžejní v pokračování započaté rehabilitace. Věnuji proto dostatek času zacvičování rodiče.
 • Vycházím z možností a potřeb každé konkrétní rodiny, přizpůsobujeme společně tomu intenzitu a formu cvičení.
 • V některých situacích je třeba přizvat do rehabilitačního procesu další odborníky, s kterými dlouhodobě spolupracuji.
 • Na základě vstupního vyšetření vytvoří terapeut, popř. více odborníků společně rehabilitační plán a navrhne vhodnou kombinaci terapií a jejich intenzitu. Posuzujeme aspekty fyzické ( pohyb, držení, koordinace a vývojová kinezilogie), kognitivní, sociální, psychické ,mentální a možnosti rodiny. Řídíme se také doporučením Vašich lékařů.
Chlapec během intenzivního cviku na zemi.

Léčebné rehabilitační pobyty

Chlapec během cvičení s míčem u stěny.
 • Pobyty probíhají pondělí-pátek (5 dní). Kombinace různých terapií je individuální a trvá 1,5 – 4 hodiny denně. Doporučujeme opakovat 1-3 týdenní rehabilitační pobyty několikrát ročně. 
 • Několikatýdenní pobyty přináší svou intenzitou pacientům viditelné, kvalitnější a stabilnější výsledky. Pokroky většinou pacienti zúročí ve svých spontánních aktivitách a vývoj uzdravování jde rychleji. Zvláště u kojenců je třeba co nejdříve zahájit léčbu a podporu jejich fyziologického vývoje, který staví na postupném a kvalitním vybudování základních „stavebních kamenů“ hybnosti, které na sebe navazují a vzájemně se podmiňují.
 • Při pobytech rodičů s jejich dítětem je výhodou opakovaný zácvik, který dá rodičům jistotu pro následnou domácí péči. Všichni mají prospěch z klidnějšího režimu dne a odstraněného cestování. Dítě si také na nové cvičení a manuální doteky lépe přivykne, je více času se mu věnovat a naladit se na jeho vnitřní svět.
 • Spolupráce rodiny a prožitek samotného pacienta, popř. jeho rodičů a pečujících osob je pro nás nejvýše relevantní. Pozitivní účast na léčebném procesu dětí, motivace a znalosti všech zúčastněných je přínosná. Rádi Vás podpoříme více informacemi.
 • Pro účely informovanosti v problematice mozkových hybných a neurovývojových poruch nabízíme tematicky ucelené přednášky, workshopy a zaškolení laiků i odborné veřejnosti. ???
Cvičení na míči za doprovodu terapeutky
Dítě se skoliózou nacvičuje správné držení těla

Individuální dětská fyzioterapie

Problémy Vašich dětí např. s držením těla, s plochonožím, se zpomaleným motorickým nebo psychomotorickým vývojem, oslabenou koncentrací, s následky úrazů nebo se skoliózou řešíme důkladným vyšetřením, individuálním výběrem terapií a adekvátním cvičebním programem jak pro doma, tak při pravidelných návštěvách ve Spirále, někdy i s pomocí našich externích spolupracovníků (lékaři, protetici, TČM, logopedie, ….).

Synergické reflexní terapie (SRT)

 

Informace pro odborníky:

 • SRT je kombinace nových a modifikovaných manuálních technik  Dr. W. Pfaffenrota  odstraňuje nebo zmírňuje strukturální a funkční překážky pro uplatnění fyziologického pohybu.  Funkce určuje strukturu a struktura determinuje funkci. Proto SRT působí léčebně jak na nosný a výkonný systém, neboli na aktivitu svalového  aparátu , tak  na  CNS, PNS a některé mentální i orgánové funkce.
 • SRT je kombinace různých reflexních terapií aplikovaných současně během jednoho ošetření, což  přináší synergický efekt, který se projevuje vzájemným ovlivňováním jednotlivých manuálních technik a tím dochází k navýšení jejich účinků a působení na většinu tělních systémů.
 • SRT je manuální terapie, která slučuje vybrané a částečně modifikované prvky ze světově užívaných druhů reflexních terapií: osteopatie,myofasciální technika, akupresura, reflexní masáž zón na hlavě, dlaních a chodidlech, mobilizace, manipulace, neuromobilizace, protahování myofasciálních a pohybově-funkčních řetězců.
 • V rehabilitaci nám SRT pomáhá tím, že zlepšuje strukturální i funkční podmínky pro uplatnění řízení motoriky např. při Vojtově metodě, při ergoterapii a dalších motorických aktivitách, odstraňuje a minimalizuje rozvoj kontraktur či následky hypotonie.
 • SRT je první metodou mobilizací koncipovaných pro nespolupracující pacienty jako např. kojence, děti, pacienty v apalickém stavu a osoby s mentální retardací.
 • SRT je manuální terapie, vyvinutá ortopedem a traumatologem doktorem Waldemarem Pfaffenrotem pro léčbu a prevenci následků mozkových hybných poruch, např. dětské mozkové obrny a dalších neuro-ortopedických nemocí u dětí a dospělých. Její léčebná působnost je prokázána také u dalších poruch hybného aparátu jako jsou např. vrozené vady nosného aparátu, skoliózy, revmatoidní stavy, poúrazové a pooperační stavy.
 • Hlavní přínos SRT spočívá ve zmírňování, odstraňování a předcházení negativních důsledků neurologických poruch na pohybovém aparátu (napínací reflexy, myofibrózy, myosklerózy, kontraktůry, subluxace kloubů, hypotonie) a na dalších tělních systémech (peristaltika, dechové funkce, pocení apod.).
 • Druhým přínosem SRT je podpora fyzioterapeutické intervence ve smyslu zkvalitnění a zrychlení tělních (aferentních a eferentních) reakcí pacienta na LTV (např. při cvičení dle Vojty). Třetí význam SRT spočívá v komplexnosti působení na většinu tělních systémů, které vzniká díky ovlivnění mnoha tělních struktur většinou přes systém propriocepce a nocicepce. Dobrých výsledků lze dosáhnout i v oblasti orofaciální a v oblasti jemné motoriky, což usnadňuje poté práci logopedům a speciálním pedagogům. Dobrých výsledků se dociluje také díky celkové aktivaci mozkových center, díky zvýšeným duševním schopnostem, např. koncentrace a koordinace činností CNS.
 • V důsledku kumulativního efektu, který vzniká díky aplikaci SRT v desetidenním bloku, zůstávají většinou dosažené výsledky jako bezprostřední reakce na aplikaci SRT dlouhodobě zachovány. Přesto může docházet, např.v případě normalizace svalového tonu, časem ke snížení účinku. Proto je třeba desetidenní blok SRT opakovat. Při pravidelné blokové aplikaci SRT 4-5 krát ročně dochází z dlouhodobého hlediska ke kontinuálně pozitivnímu vývoji. Synergická reflexní terapie se stala prvním originálním léčebným konceptem svého zaměření. Originalita SRT spočívá nejen v jedinečnosti výběru a kombinaci modifikovaných reflexních technik, ale také v postupu jejich aplikace v rámci jednoho ošetření.
 
 Informace pro laiky:

 • Nemůžete se , nebo Vaše dítě volně hýbat? Chtěli byste se cítit uvolněně a nebo naopak pevněji? Brání Vašemu dítěti v pohybu napětí svalů, fascií, šlach či nehybnost kloubů? Chtěli byste předcházet těmto strukturálním změnám, kontrakturám, skolióze či vykloubení?
 • V rehabilitaci nám v těchto případech pomáhá manuální terapie Dr. W. Pfaffenrota tzv. SRT. Zlepšuje právě strukturální podmínky pro volnější a koordinovanější pohyb, odstraňuje a minimalizuje rozvoj kontraktur, zlepšuje svalovou hypotonii.
 • Při SRT pacient necvičí, nechává si pasivně terapeutem uvolňovat, protahovat či zpevňovat a centrovat tělesné struktury, zvětšovat jejich hybnost  a aktivovat či tlumit současně nervový systém i orgány, takže nakonec je tělo pro optimálně připravené, aby se aktivně spontánně hýbalo.
 • To přináší lepší výsledky  např,. při Vojtově metodě, Bobathovi, plavání,  ergoterapii, logopedii, hipoterapii a dalších motorických aktivitách. Zabraňujeme také rozvoji kontraktur, luxací a spasticity. Také psychicky se pacienti lepší a mají lepší výsledky v učení.
 • SRT nebolí a trvá cca. 45 minut. Děti mohou přitom poslouchat pohádky, písničky nebo si povídat s rodiči. Ideálně je navázat 5-10 terapií za sebou, aby došlo k nahromadění pozitivních reakcí v těle a mozek mohl integrovat nové možnosti pohybu. Vzhledem k diagnóze dítěte zvolíme četnost opakování bloků terapií např. 3-5 ročně. Tím se udrží dosažené výsledky a dítě se kontinuálně zlepšuje. Některé prvky ze SRT naučím i rodiče, kteří chtějí se svým dítětem v terapii doma pokračovat.
 • Vyškolila jsem během 20 let 1100 terapeutů, jejichž kontakty najdete v Seznamu terapeutů.
 • Jak SRT působí: Kombinace různých reflexních terapií (myofasciální technika, akupresura, reflexní terapie hlavy, plosek nohou a dlaní, neuromobilizace, protahování myofasciálních řezěců a mobilizace/manipulace kloubů) aplikovaných současně během jednoho ošetření přináší synergický efekt, který se projevuje vzájemným ovlivňováním jednotlivých manuálních technik a tím dochází k navýšení jejich účinků. V důsledku synergického efektu dochází při této terapii ke komplexní působnosti na většinu tělních systémů. Tím dosahujeme zvýšené účinnosti jak na hybném aparátu, tak i na dalších tělních systémech, což se projeví např. jako zvýšená koordinace a koncentrace, jako zkvalitnění celkových motorických dovedností, zlepšení polykání, mluvení, psaného projevu, snížení hypersalivace, zmírnění kožních projevů atopického ekzému a zkvalitnění jemné motoriky.
 • Stejně jako ostatní terapie, není ani SRT samospasitelnou a vše řešící léčbou. Stále lze nalézt hranice jejích možností u silných spastických a rigidních forem poruch CNS a taktéž hranice v léčbě hypotonie, u které účinnost SRT není zdaleka tak vysoká jako u hypertonie.
 • SRT nepůsobí přímo na motorickou aktivitu, a proto by neměla nikdy nahrazovat fyzioterapii.
Pro jaké zdravotní problémy je SRT efektivní?
 
 • cerebrální, spinální a periferní neuro-ortopedické pohybové poruchy jako DMO, meningomyelocela, hydrocefalus, M. Parkinson, skleróza multiplex
 • genetické vady jako Downův syndrom či Rett-syndrom
 • vrozené vady pohybového ústrojí jako spina bifida či pes eqinovarus
 • získané vady pohybového ústrojí jako např. Dupuytrenova kontraktura
 • artrogrypoza
 • olyneuropatie
 • cévní mozkové příhody
 • lebečně mozková traumata
 • poruchy držení těla jako tortikolis, skoliózy
 • vertebrogenní poruchy a jejich následky jako vertigo, migrény, kořenové syndromy, tinitus
 • epilepsie
 • hyperkinetický syndrom
 • poruchy senzomotorické integrace
 • lehká mozková dysfunkce
 • poruchy řeči
 • poruchy učení, DOV
 • poruchy držení těla
 • hyperaktivita
 • atopický ekzém
 • následky artrózy
 • následky revmatických onemocnění

PANat se vzduchovými dlahami

 • Ve Spirále provádí tuto metodu R. Vodičková
 
Co je PANat
 
 • PANat  je  Pro-aktivní léčebná Aplikace v Neurorehabilitaci se vzduchovými dlahami a dalšími pomůckami. PANat  byl koncipován v 60. letech min. století skotskou fyzioterapeutkou Margaret Johnstone., dnes uznáván jako Evidence based metoda pro 4 nejtěžší stupně postižení CNS, vhodný jak pro dospělé pacienty po CMP, RS, Parkinson, neurotraumata, tak i pro děti s DMO, hemiparetickým postižením, a při poúrazových stavech, všude, kde je třeba podpořit fyziol.vývoj dítěte. (více- viz.níže Indikace).
 • PANat spočívá ve fyziologickém zapolohování končetiny do vhodně zvolené  vzduchové dlahy, která zajistí, aby se při pasivní a nebo aktivní hybnosti pacientů tlumily nežádoucí patologické spastické reakce končetin.  Eliminace  těchto patologických souhybů dovolí plynulý, vědomý a v kloubním rozsahu větší pohyb, který se pravidelným nácvikem integruje v CNS.
 • Vzduchová dlaha (výrobní značka Urias) svým přilnavým materiálem a difúzním tlakem na povrch končetiny způsobí při pohybu jemné uvolňování všech tkání  jako např. při manuální terapii měkkých tkání a při fasciálních technikách. Tím se snižují adaptivní změny tkání a předchází se kontrakturám.
 • U svalové hypotonie a kloubní hypermobilitě stabilizují  vzduchové dlahy končetiny a umožňují se o ně  opřít.  Zároveň se pravidelným tréninkem  nejen pod vedením odborníka, ale i v domácím prostředí stimuluje CNS k tvorbě nových spojů neuronální sítě. Při pravidelném intenzivním repetitivním cvičení se vzduchovými dlahami podle principů metodiky PANat  se vytváří nové paměťové vzorce jak pohybové, tak kognitivní.
 • PANat staví své principy na  nejnovějších neurovědeckých poznatcích motorického učení a motorické kontroly.
 • Vzduchové dlahy Urias  a další pomůcky používáme při PANat tehdy, jestliže chceme umožnit aktivní pohyb bez nežádoucí kompenzace a pokud možno i bez taktilního zásahu terapeuta.
 • PANat přispívá k prevenci a  léčbě kontraktur. PANat lze  kombinovat s dalšími  terapiemi jako Bobath, Vojta, Therapymaster, Feldenkreis a uplatňuje se při senzomotorickém cvičení, při ergoterapeutickém nácviku dovedností. Vzduchové dlahy pomáhají stabilizovat a chránit končetiny po ortopedických operacích, při plavání, ve vertikalizačním stojanu apod.
 
Jak probíhá PANat v praxi
 
 • Terapeut zvolí s pacientem krátkodobý a dlouhodobý cíl= nějaká konkrétní činnost, tam je motivace pacienta dosáhnout nových dovedností přínosný pro denní život.
 • Pohybový rozbor této činnosti ukáže terapeutovi, kde se na končetinách a trupu objevují patologické souhyby, které svaly je třeba aktivovat, které uvolňovat nebo stabilizovat, jaké je kognitivní koordinační zvládnutí této činnosti. Podle toho vybere vhodné dlahy a cviky.
 • Terapeut uzpůsobí terapeutické prostředí tak, aby byly zajištěny podmínky pro uplatnění motivace, koncentrace a repetice neboli tří předpokladů motorického učení. Při PANatu udržuje terapeut motivaci pacienta pomocí vnějšího fokusu a principu explicitního učení.
 • Díky zpětné vazbě o dosaženém cíli a tím pozitvně emotivní reakci (limbického systému) je pacient motivován k maximálně možnému opakování/repetice ( doporučuje se postupně zvyšovat 20-300 opakování). Opakovaný trénink PANat v různých variacích s vazbou na využití v denních činnostech člověka rozvíjí kognitivní funkce.
 • Neurovědecké výzkumy ukázaly takto koncipovaný motorický trénink jako nejúčinnější pro tvorbu nových pohybových strategií a tvorbu paměťové stopy. Cvičení PANat se vzduchovými dlahami je zábavné a nebolí, usnadňuje pohyb a snižuje třes/tremor, atetózní projevy, otoky, hypertonus a spasticitu.
 • Pacienti mají pocit velkého pohybu a získávají volnost, radost, nové prožitky, odstraňuje se negleksyndrom.
 • Terapeut vybere nakonec vhodné cviky/trénink na doma podle možností rodiny a vybavení domácnosti.
 • Po tomto zácviku je třeba zajistit pacientovi možnost samostatného opakovaného cvičení v domácím prostředí, pokud možno bez dopomoci rodinných příslušníků (kromě dětí). Tím odpadá závislost pacienta na odvozu na odborné pracoviště a zajistí se pravidelné domácí cvičení bez patologických souhybů.
 • Pacientům stačí jezdit na kontrolu a pro nové cviky jednou za 1-3 měsíce.
 •  
 • Za  přínos PANatu pro neurorehabilitaci a návrat pacientů zpět do aktivního života byla Margaret Johnston oceněna od UK Chartered Society of Physioteherapy.
 • Metoda PANat se vyučuje ve výukovém centru Spirála ve 3 denních kurzech, zvlášť pro specifikum dětských a dospělých onemocnění. 
 • Rodiče a pečující osoby zacvičujeme ve Spirále během intenzivního bloku terapií. Někteří se již zúčastnili kurzu PANat specializovaného pro děti.
 
 
Více pro odborníky
 
Všeobecný přínos PANat
 
 • pozitivní ovlivnění mikrocirkulace v postižených tkáních
 • normalizace svalového tonu a plasticity zúčastněných tkání
 • uvolnění desmogenních struktur, šlach a myofascií
 • centralizace příslušných kloubů
 • tlumení patologické práce CNS, např. napínací reflexy
 • zesiluje smyslové vnímání a působí psychicky pozitivně
 • přináší úlevu
 
Základní funkce PANat
 
1. Polohování
2. Zlepšení pasivní  hybnosti
3. Nácvik aktivní činnosti s redukcí patologických souhybů
4. Podpora ontogenetického vývoje
 
1. Funkce – Polohování
 
 • Znamená fixaci končetiny ve fyziologické pozici nebo dle možností pacienta v pozici blížící se fyziologii v dlaze Urias na dobu cca.30 minut. 
 
Přínos:
 • normalizace proprioreceptivních reakcí, např. snížení dráždivosti
 • prevence a léčba kontraktur
 • usnadněná péče a polohování pro ošetřující personál, popř. rodinné příslušníky
 • CNS registruje nové posturální držení těla
 • Snižuje ataktické a dystonické projevy, tremor
 • Vhodné jako bazální stimulace a pro slepé osoby
 
Využití:
 v nemocnicích na lůžkovém odd., na LDN, v lázních, pro domácí péči, v ústavech sociální péče.
 
2. Funkce – Pasivní hybnost
 
 • Při pasivně vedeném pohybu pacientovy končetiny fyziologicky fixované v dlaze dochází k uvolnění celých proximálně ležících kloubních i svalových struktur – ke zvětšení rozsahu a rozmanitosti pohybu v kloubech
 • pro terapeuty/tky je snadnější vedení končetiny v dlaze = zrychlení a ulehčení práce – větší efektivita výsledků.
 • normalizace postavení kloubů a centralizace kořenových kloubů
 • terapeutem vedené pohyby většinou otevřou pacientce/ovi nové možnosti, navodí nové pohybové strategie a vytváří nová nervová spojení pro daný pohyb
 • dlaha je současně senzorickým vjemem, který pomáhá odstraňovat neglektsyndrom
 • Pacienti získávají naději na uzdravení = motivace pro další cvičební úsilí a spolupráci
 
3. Funkce – aktivní hybnost
 
 • Při aktivně vedeném pohybu získává pacient dosažením většího rozsahu pohybu nové vjemy a informace z proprioreceptorů do CNS
 • Vymezení pohybu a orientaci v prostoru zajistí terapeut= pacient provádí vedení jednoduchého pohybu na cíl
 • větší protažitelnost  a měkkost tkání: myogenní, desmogenní, artrogenní
 • pacientův prožitek velkého pohybu, získání volnosti
 • nová aktivita CNS – tvorba nových hybných vzorů
 • Vědomý a pomalu vedený pohyb vytváří paměťovou stopu v mozku rychleji
Indikace:
 
 • Všechny stavy po CMP
 • Multiple sklerosis
 • poúrazové mozkové hybné poruchy
 • DMO, mikrocefalie, hydrocefalus a další vývojové mozkové poruchy
 • Spina bifida, Equinovarus a další genetické poruchy
 • stavy končetin po sádrové fixace
 • artrotické a revmatické bolesti končetin
 • Sudekův syndrom, edémy,
 • Duepytrenova kontraktura
 • syndrom karpálního tunelu
 • hypotonické stavy končetiny – slabá či žádná funkce opory
 
Kontraindikace:
 
 • Akutní zánět žil v rehabilitované končetině
 • Akutní hluboká žilní trombóza
 • Dekompenzovaná mozková insuficience

Vojtova terapie

Reflexní lokomoce podle Prof. Vojty 

Co je to Vojtova metoda

Vojtova metoda neboli metoda reflexní lokomoce, je soubor cvičení používaných k léčbě psychických a tělesných poruch u dětí a dospělých. Autorem, po němž byla tato metoda pojmenována, je Prof. MUDr. Václav Vojta, dětský neurolog.

 • Celá metoda je postavena na tom, že člověk má v centrálním nervovém systému geneticky zakódované správné pohybové vzory. Vývoj pohyblivosti (motoriky) člověka probíhá zcela automaticky a je pokračováním děložního vývoje.
 • Podklady pro tuto metodu získal prof. MUDr. Vojta pozorováním zdravých novorozenců a kojenců a srovnáváním jejich hybnosti s hybností dětí s dětskou mozkovou obrnou (DMO). Prof.Vojta identifikoval na základě těchto podrobných studií určité body opory (punktum fixum) a určité reflexní zóny, které jsou předpokladem každé fyziologické/zdravé lokomoce. Díky tlaku na tyto reflexní zóny, vyvolané v přesně daných pozicích s opěrnými body je vyvolána samovolná pohybová aktivita (v pohybových vzorech). Pro správné provádění terapie je podstatná znalost vývoje pohybových vzorů a jejich vývoje během života dítěte.

Cíl Vojtovy metody

 • Prostřednictvím terapie Vojtovou metodou – tzv. reflexní lokomocí, je možné vracet (směřovat) do funkce svaly, které člověk při svém pohybu nedokáže vědomě používat. Reflexní lokomoce aktivuje oslabené a nepoužívané svaly a umožňuje souhru protilehlých svalových skupin tzv. koaktivaci. Využívá k tomu vrozeného pohybového programu CNS, který je při poruše funkce blokován.
 • Jedinečná je Vojtova metoda v tom, že s léčbou pohybového systému (při včasné diagnostice) můžeme začít již v novorozeneckém období a zabránit tak chybnému vývoji dítěte a jeho negativním následkům (nerovnováha, propadlá nožní klenba, prohnutí zad, kolen, skolióza a jiné vadné držení těla, napětí svalů, motorický neklid, dětské neurózy apod.).
 • U dospělých pacientů se nově organizuje pohyb, který si člověk chybně osvojil během života a způsobil mu zdravotní problémy. Také stavy po úrazech jak u dětí tak dospělých vyžadují, aby se porušené mozkové a míšní systémy řízení pohybu nově zaktivovaly a člověk se mohl opět hýbat zdravě nebo aby se zbavil bolestí, či sekundárních následků (kontraktury, subluxace kyčlí apod.)
 • U dospělých jedinců s DMO je cílem terapie zmírnění obtíží a udržení stávajících pohybových funkcí. Obnova funkčních dovedností není, podle možností, vyloučena. Záleží na věku, typu postižení a vitalitě. Při lehčím onemocnění (např. vertebrogenní potíže) je možné obtíže minimalizovat. K vlastní terapii je zapotřebí druhé osoby, která je rovněž pro domácí vedení aktivace instruována fyzioterapeutem. Dávkování je zcela individuální.
 • Dalším cílem Vojtovy metody může být pravidelné hluboké dýchání, upravení tepové frekvence, pozitivní stimulaci nervových center, celkovému zlepšení mentální aktivity a uvolnění svalových křečí. To vše se děje automaticky při každém cvičení.

Jak zjistíte, zda Vaše dítě potřebuje Vojtovu metodu

 • Lékař pomocí několika předem daných náhlých změn v poloze dítěte vyvolá typický pohybový projev (polohová reakce). Podle tohoto projevu určí, zda je pohyb správný či ne. Celkem bylo popsáno 7 polohových reakcí, které se využívají v diagnostice a současně s primitivní reflexologií a vývojem dítěte se hodnotí stav jeho pohybového projevu.
Jak probíhá cvičení pomocí Vojtovy metody
 
 • Dospělí pacienti chodí pravidelně několikrát týdně do ambulance a nebo s nimi cvičí pravidelně jejich pečující osoba v domácím prostředí. Pak je třeba méně návštěv u fyzioterapeuta. Jedna cvičební jednotka trvá 20-40 minut.
 • U dětských pacientů provádí Vojtovu terapii fyzioterapeut ve své ambulanci a zacvičuje do zvolených cviků rodiče, kterým názorně cviky předvede a vysvětlí. Doma je pak rodiče s dítětem sami několikrát denně provádí.
 • Délka jedné cvičební jednotky se pohybuje kolem pěti až dvaceti minut, záleží na věku dítěte. Rodiče chodí s dítětem na pravidelné kontroly a nové zácviky.
 • Samotné cvičení spočívá ve stimulaci reflexních bodů na těle, které se podráždí tlakem ve správném směru a v ideálním nastavení polohy těla. Toto podráždění bodů umožní tělu vybavení si ideálního vrozeného pohybového vzoru.
 • Aktivace se provádí v modelech reflexní otáčení a reflexní plazení, drážděním spoušťových zón. Oslovuje svalové skupiny a jejich řazení tak, aby nedocházelo k sekundárním změnám a nabízí CNS nové, kineziologicky ideální pohybové uspořádání.
Diagnózy vhodné k terapii Vojtovou metodou u dětí
 
 • CKP (=centrální koordinační porucha)
 • ICP (=infantilní cerebelární paréza) – je též známá pod zkratkou DMO (= dětská mozková obrna), což je nesprávně neboť nejde o úplnou obrnu
 • Opožděný psychomotorický vývoj
 • fixované asymetrické držení hlavy (tortikolis)
 • paréza brachiálního plexu
 • dysplazie kyčelní
 • rozštěp páteře
 • koňská noha (pes equinovarus)
 • skolióza
 • ortopedické vady hrudníku
 • bolesti hlavy – způsobené postavením krční páteře
Diagnózy vhodné k terapii Vojtovou metodou u dospělých

 • cévní mozková příhoda
 • periferní paréza
 • bolesti související s páteří
 • skolióza
 • syndrom zmrzlého ramene (periartritida)
 • poúrazové stavy, včetně úrazu páteře a míchy
 • jiná neurologická onemocnění
 • astmatické stavy
 • RS- roztroušená skleroza
 • vadné držení těla dětí i dospělých
 • vertebrogenní obtíže – bolesti, blokády
 • bolesti hlavy – způsobené neideálním postavením krční páteře

Prof. MUDr. Václav Vojta

(12. 7. 1917 – 12. 9. 2000)

 • Dětský neurolog, autor reflexní lokomoce, používané původně k léčbě dětské mozkové obrny. Roku 1948 promoval na lékařské fakultě. Hned poté nastoupil jako asistent na neurologické klinice prof. Hennera, kde působil až do svého jmenování do vedení dětského neurologického oddělení LF UK v Praze, v roce 1956.
  V letech 1961 – 1968 pracoval na dětské neurologii na Fakultní poliklinice na Karlově náměstí. Vedl semináře vývojové kineziologie u hybně postižených kojenců, dětí a mladistvých.
  1968 emigroval do Německa, stal se součástí vědeckého týmu Ortopedické kliniky v Kolíně nad Rýnem. V letech 1975 – 1995 pak pokračoval ve své lékařské činnosti v Mnichově v Dětském centru.
  Vojtova metoda je v České republice rozšířená a známá, ale přesto péče o dospělé pacienty je někdy v ambulancích nedostupná. Zaznívají nezasvěcené hlasy, i z řad odborné veřejnosti, že Vojtova metoda je jen pro děti.
 • Vojtova metoda neučí, nenacvičuje ani netrénuje „normální“ pohybové děje, jako jsou uchopování, vzpřimování a chůze.
 • Vojtova metoda vysílá podněty do mozku a tím aktivuje vrozené pohybové vzory. To se projeví jako koordinované pohyby trupu a končetin.
Dodatek:

 • Rodiče, kteří ošetřují své dítě Vojtovou terapií, podávají velký výkon, jsou k dítěti trpělivý, soucitní- empatičtí a přesto nesmí polevit ve svém úsilí pravidelného cvičení s cílem své dítě vyléčit i v situacích, kdy dítě reaguje negativně, popř. negativně reaguje i okolí, rodinní příslušníci nebo sousedé.
 • Vysvětlováním a láskyplným přístupem, stejně jako pevným vedením se časem vytvoří prostředí plné porozumění.
 • Provádět terapii podle Vojty je náročné a vyžaduje to fyzickou i psychickou sílu. Pokud má být poskytováno důsledné dávkování terapie, je nutno zorganizovat pravidelný denní program, který určí po dohodě terapeut. Každou pochybnost, psychický nebo fyzický problém mohou rodiče konzultovat v důvěrné terapeutické atmosféře, kterou se snažím pro Vás vytvořit.

Bobath koncept

 

 • je neurovývojová terapie, (neurodevelopmental treatment -NDT), kterou vytvořili Karel a Berta Bobathovi. Tento  terapeutický rehabilitační postup je určený pro pacienty s poruchou CNS(centrálního nervového systému- mozku a míchy), především pro pacienty s dětskou mozkovou obrnou, po cévních mozkových příhodách, ale využívá se i u dalších neurologických  onemocnění. Patří  mezi celosvětově nejužívanější přístupy u dětských i dospělých neurologických pacientů. Bobath koncept se používá i u dětí s různými odchylkami od normálního psychomotorického vývoje.
 • Koncept Bobath je metoda motorického učení a obsahuje nácviky pro celodenní zacházení s kojenci a dětmi („Handling“)
Přínos:
 • staví na motivaci dítěte ke konkrétní  činnosti
 • zapojení mentální stránky dítěte
 • komplexní pohled, praktická stránka pohybu – přímá souvislost se životem
 • využívá reflexů v jiném pojetí než prof. Vojta, 
 • oslovuje jednotlivé svalové souhry většinou na základě vychýlení těžiště
 • využívá cvičební pomůcky-šikmé plochy, válce, velké i malé míče, žebřiny, tyče
 • možné ve vyšším věku a se spoluprací dítěte, forma hry
 • Manželé Bobathovi (pediatr-neurolog a fyzioterapeutka) svůj koncept vyvíjeli na základě praktických zkušeností. Dávali velký důraz na individuální vyšetření v rámci konkrétní funkce, na aplikaci terapie specifickými terapeutickými technikami jako jsou inhibice, facilitace a stimulace. Zdůrazňovali také spolupráci a erudici rodičů a osob pečujících o pacienta.  Bobath koncept není soubor cviků, ale celodenní proces, kdy se pomocí vlastní aktivity dítěte a využití různých technik a pomůcek dosahuje správného provedení pohybu. Jedná se vlastně o cvičení formou hry, které se přizpůsobuje konkrétnímu dítěti v konkrétní situaci.
 • Díky svému specifickému přístupu lze Bobath koncept dobře kombinovat s dalšími terapiemi, nejčastěji u nás zastoupenými Vojtovou metodou. Vždy je však třeba zohledňovat individuální a aktuální možnosti pacienta, aby nedocházelo k jeho nadměrnému zatěžování. Celodenním prováděním tzv. handlingu v běžných denních činnostech se významně  podporuje správný vývoj.  Handling je jakási nezbytná dopomoc k tomu, aby pacient mohl provést pohyb kvalitně a samostatně. Zásadami handlingu je nutné se řídit v průběhu všech denních aktivit. U dítěte se tedy handling využívá při každé manipulaci, při nošení, krmení, oblékání i  při hře.
 • Základním předpokladem je práce v týmu, v jehož středu je vždy dítě a jeho rodina. Jen při spolupráci rodiny, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, logopeda a dalších odborníků lze dosáhnout maximální efektivity cvičení.
 • Při terapii vycházející z Bobath konceptu, je velmi důležité podrobné vyšetření, terapeut důkladně pozoruje a analyzuje funkční dovednosti pacienta. Zaměřuje se především na kvalitu provedení pohybu a na to, co dítě dovede bez dopomoci, s dopomocí, které aktivity není schopno provést vůbec a proč. Důležité jsou i kompenzační mechanismy při provádění aktivity a  nesmí se zapomenout ani na přidružené problémy – smyslové poruchy (zrakové, sluchové), jemnou motoriku a funkci ruky, orofaciální oblast – potíže s příjmem a zpracováním potravy – a také, jak tyto problémy souvisejí s posturálním tonem a přítomnými koordinačními vzory.
 • Mechanismus centrální posturální kontroly označili manželé Bobathovi za terapeutický základ.  Tento mechanismus je důležitým předpokladem pro normální funkci. Jedná se o automatické reakce – vzpřimovací, rovnovážné a obranné – které se u dítěte vyvíjejí postupně a slouží hlavně ke koordinaci pohybů a kontrole držení těla v prostoru(postury). Celá tato řada dynamických posturálních reakcí pracuje společně a má za cíl  udržení rovnováhy a přizpůsobení postury před, v průběhu i po ukončení pohybu. 
 • Na základě vyšetření a podle kvality svalového tonu se určují hlavní problémy a stanovuje se konkrétní terapeutický plán, cíle, kterých má být dosaženo a způsoby, jakými se těchto cílů dosáhne. Terapie je prováděna v rámci funkční situace, aktuálně se přizpůsobuje podle reakcí pacienta. I využití různých pomůcek (míče, válce, lavičky, labilní plochy, hračky,..) je přesně cílené. Terapeut neučí jednotlivým pohybům, ale dělá vše pro to, aby pacient mohl pohyb provést sám a co nejsprávněji.
 • Časová náročnost se může zpočátku zdát obrovská, ale pokud si rodiče a pečující osoby osvojí a zautomatizují správné techniky a zásadami Bobath konceptu se budou řídit v průběhu celého dne, náročnost na čas a prostor mizí. Možnost aplikovat tuto metodu téměř kdykoli a kdekoli je  velkou výhodou, zvláště pokud je pacient zapojen do dalších terapií a aktivit, protože nedochází k přílišnému přetěžování náročným cvičením, ale pouze k maximálnímu využití jeho možností.

KABATOVA METODA - PROPRIOCEPTIVNÍ NERVOSVALOVÁ FACILITACE (PNF)

 • Metodu vymyslel americký neurofyziolog Dr. Herman Kabat (1913–1995)

ve 40. letech 20. stol. a rozpracoval ji spolu s kolegyněmi fyzioterapeutkami Margaret Knott a Dorothy Voss.

 

Odborný název PNF yyjadřuje její obsah:

Proprioceptivní- znamená, že fyziologické léčivé impulsy jdou z hlubokých receptorů tkání: svalů( svalové vřeténko), šlachy (Golgiho tělísko), z kloubního pouzdra a z kůže (Vater – Paciniho tělíska), které hlásí přesnou polohu a napětí těchto tkání.

Nevosvalová- vyjadřuje, že se novým pohybovým vzorům učí pacient díky svalovým nervům, které mají zakončení dostředivých drah v mozku a které tam mají současně i počátek odstředivých drah, které vedou z motorické zóny mozku ke svalům. Z vedeného fyziologického pohybu se pacient učí nové správné hybnosti, která odstraňuje dosavadní problémy.

Facilitace – znamená dráždění dotekem neboli záměrné vyvolání reakce na terapeutický dotek a tlak na určitá místa a v určitém směru.

Základní facilitační mechanismy jsou:

 •  

Protažení svalu

 •  

Maximální odpor

 (prováděný terapeutem)

 •  

Ruční kontakt

 •  

Trakce –oddálení kloubních ploch a komprese (přiblížení) v kloubu

Povely –neboli slovní stimulace.

Průběh terapie PNF

Terapeut učí pacienta cvičení s končetinami v diagonálách, čímž dochází k aktivaci svalových smyček tak, aby došlo k aktivaci správných pohybových vzorů, zvýšení rozsahu pohybu a posílení svalové síly. K tomu se používají techniky pohybového zvratu, výdrž-relaxace, akce-relaxace…

Terapeut využívá manuální kontakt a tlak ve směru či proti směru vykonávaného pohybu, čímž ovlivňuje napětí svalů, které se mají do pohybového vzoru zapojit. Slovními pokyny umožňují klientovi se lépe soustředit na vykovávaný pohyb a zároveň hlasová stimulace ovlivňuje facilitaci či relaxaci svalových skupin zapojených do pohybového vzoru. Klient musí zrakem kontrolovat vykonávaný pohyb čímž umožňuje zpětnou kontrolu a ovlivňuje tak kvalitu prováděného pohybu.

 

Použití PNF

Proprioceptivní nervosvalová facilitace se používá

 • u klientů s funkčním onemocněním pohybového systému
 • u neurologických onemocnění – transverzální míšní léze, periferní neuropatie, roztroušená skleróza, stav po CMP atd.
 • v ortopedii – pooperační a poúrazové stavy kloubů, páteře, degenerativní onemocnění kloubů, při poruchách držení těla (skolióza) atd.

Fyzioterapie metodou Jílkové

 
 • Terapie paní Jílkové je fyzioterapie vycházející z principů Vojtovy metody a je variabilní vzhledem k mentálním možnostem pacienta. To znamená, že se podle jeho schopností komunikace, motivování a spolupráce základní cviky paní Jílkové přizpůsobují tak, aby bylo dosaženo potřebného výsledku. Je určena pro všechny kojence, děti a dospělé pacienty s neurovývojovou, neurologickou nebo posttraumatickou poruchou. Zahrnuje i práci lidí s kombinovanými a genetickými vadami nebo jen s epilepsií. Dá se zaměřit léčebně nebo preventivně.
 • Cílem cvičení je nenásilným a hravým způsobem zapojit jak motorické, tak kognitivní funkce, včetně práce očí, rytmu dechu a pozornosti dítěte k probíhající činnosti, aby došlo co nejefektivněji k nastavení fyziologických reakcí celého organismu současně a vytvořily se paměťové stopy v řídícím systému CNS. 
 • Již během cvičení a po něm přináší dětem nové pohybové vzory a možnosti bezprostřední uvolnění, emoční klid, a normalizované reakce CNS. To se projeví např. zmírněnou lekavostí, lepším spánkem, fixacemi očí, pravidelným a hlubším dechem, lepší oporou o zásadní místa pro lepší lokomoci a stabilitu těla v prostoru. Také polykání, peristaltika, orientace v prostoru, komunikace dítěte s okolím a emoce se zlepšují. 
 • Především se pracuje cíleně na nastavení optimální dráždivosti nervového systému (gama NS) a to může někdy vypadat jako příjemné hlazení, dotyky a stlačování určitých míst k zemi.
 • Při Terapii paní Jílkové se prochází s dítětem všemi fázemi ontogenetického vývoje. V každé pozici (posturálním vývojovém stupni) se nacvičují jak stabilita, správné opření (punktum fixum), tak i lokomoční pohyby v různých variacích dle potřeb a emočního naladění pacienta.
 • Tato práce vyžaduje od terapeuta absolutní koncentraci a vnímavost těla pacienta, hluboké znalosti vývojové kinesiologie a reflexní reakce organismu. Sebemenší dotek je facilitací a vede organismus k reakcím. Je třeba mít jasné cíle a neurologické znalosti, abychom terapií aktivovali jen ty správné reakce CNS. Předpokladem je vždy průchodnost Limbického systému ve smyslu vyplavování podpůrných hormonů a látek pro následnou práci neokortexu. Proto je třeba rozumět dětem, jejich potřebám a s hravostí postup cvičení přizpůsobit na terapeutický cíl.
 • Ten, kdo zná cvičení manželů Bobathových (Bobathkoncept) a Vojtovu metodu, tak si může představit Terapii paní Jílkové jako kombinaci těchto dvou směrů a ještě něco navíc.
 • Paní Jílková zemřela náhle v 81 letech plně svěží a činná v rehabilitaci. Předala nám terapeutům tolik vědomostí, které jsme ani na VŠ nezískaly a vše, co mohla předat písemně, vložila do své třídílné knihy, která bude vydána nakladatelstvím Modrý Klíč, kde se můžete informovat. Po vydání této obsahově bohaté a profesionálně zpracované učebnice neurovývojové problematiky dětí až do dospělosti, včetně teorie a praktických obrazových ukázek s popisy cviků, budu nabízet kurz terapie Jílkové. Předpokládá se v roce 2021.

Míčkování metodou paní Jebavé

 
 • Je příjemné ošetření ležícího pacienta. Terapeut vede míček na těle pacienta určitým specifickým směrem dle jeho individuální problematiky, a jemným přilnutím se dostává do hloubky tělních vrstev, které plynulým pohybem – současným posunem a rolováním míčku reflexně ovlivňuje
 • Přínosem je aktivace a vzájemné oddělení/odlepení všech vrstev HAZ zóny, které vede až do hloubky orgánové fascie. Tím se zlepšuje prokrvení, mikrocirkulace , protažitelnost kůže, podkoží, hlubších fascií (blanovitých obalů svalů a orgánů), celých svalových řetězců včetně šlach, kloubních pouzder, orgánů, nervů a lymfy.
 • Je to bezbolestná a dětmi ráda přijímaná manuální metoda, kterou lze naučit rodiče. Míčky se kupují ve zdravotních pomůckách.

 

VZDĚLÁNÍ  A ODBORNÉ KURZY

 • 2001-2005 Vyšší odborná škola Mills -obor diplomovaný fyzioterapeut, osvědčení DiS
 • 1995-1996 kurz Shiatsu v SRN
 • 1992 kurz lymfatické drenáže Darmstadt, SRN
 • 1996 Kurz Synergické reflexní terapie v Mnichově, SRN u DR. W. Pfaffenrota
 • 1998 týdenní seminář „Synergická reflexní terapie cerebrálních pohybových poruch u dětí a dospělých“ Klinika Haus Franken Dr. W. Pfaffenrota
 • 1996-1999 několika měsíční praxe v klinice Haus Franken pod vedením šéflékaře Dr. Pfaffenrota
 • 1999- 2001 spoluúčast na léčbě pacientů v ortopedické praxi  Dr. W. Pfaffenrota- Mnichov
 • 1997-2001 vzdělávání  v Osteopatii a Kraniosakrální terapii pod vedením p. Gerhardy-Mach (6 kurzů a workshopy)
 • 2005 Kraniosakrální terapie při Upledger institut-USA 1. úroveň
 • 2006 Kraniosakrální terapie při Upledger institut-USA 2. úroveň
 • 2008 6 denní kurz „Johnstone-vzduchové nafukovací dlahy a jejich užití v ergoterapii“- doplňkový seminář PANat.(Hamburg, SRN)
 • 2008 5 denní praktický seminář v oboru sensomotorického ošetřování hemiplegiků s nafukovacími dlahami dle Johnstone podle metody PANat.(Curych, CH)
  2008/2009 6 denní základní kurz „PANat ,neuroterapeutický postup při ošetřování podle PANat“  (Solothurn, CH)
 • 2008/2009 2 letý vzdělávací kurz „Jóga v širších souvislostech“, s osvědčením „Cvičitel jógy II. třídy se zaměřením na zdravotní aspekty jógy“.
 • 2008 Kongres a workshopy  „Dítě ve Vojtově terapii a pevné objetí dle Prekop“.
 • 2008-2010 Vzdělávací program PhDr. Jiřiny Prekopové- Pevné objetí jako životní forma  (semináře, konference, kongres)
 • 2010 3 denní nástavbový kurz „PANat ,neuroterapeutický postup při ošetřování podle PANat“  (Solothurn, CH)
 • 2010 hospitace v nemocnici Solothurn – Švýcarsko se zaměřením na neurologické a posttraumatické poruchy, prohloubení znalostí rehabilitačního přístupu PANat.
 • 2010- 2012 Mezinárodní lektorský výcvik specializovaného rehabilitačního přístupu PANat se vzduchovými dlahami zahrnující asistenci na kurzech, samostatné práce a praxi.
 • 2012 Závěrečné zkoušky a získání akreditace  LEKTOR metody PANat
 • 2019 Diplomované ukončení 4 letého studia Kraniosakrální Biodynamiky ICSB/International Institute for Craniosacral Balancing ®
  PRAXE:
 • od 1993 terapie s dcerou s DMO a epilepsií (Vojtova a Bobathova metoda, Synergická reflexní terapie, Kraniosakrílní terapie, akupresura, vývojová ergoterapie, Peto, metoda Jílková, speciální pedagogie, hipoterapie, protetické pomůcky)
 • 1997- 2000 stacionář a školy Modrý Klíč- rehabilitační asistentka
 • od  2005 privátní ambulantní fyzioterapie

PEDAGOGICKÁ  ČINNOST

 • od 1999 lektorka kurzů a seminářů Synergické reflexní terapie
 • od 2009 lektorka metody PANat v ergoterapii a fyzioterapii.
 • od 2009 učitelka jógy II. třídy se zdravotními aspekty
 • 2008-2012 lektorka na  2 letých kurzech Jógy v širších souvislostech- aspekty kinesiologie
 • 1979-1985 trenérka III. Třídy v gymnastice a v aerobiku, vedení výuky moderní gymnastiky, aerobiku a jazztanz
 • 1986 -1991 Lektorka  a choreografka společenských, latinskoamerických a standartních tanců, baletu, jazztanz a Rock N Rollu v taneční škole ve Wormsu  a v tanečním klubu v Gross Gerau–SRN.

PRAKTICKÉ  ZKUŠENOSTI

 • 1967 – 1978 vrcholové středisko sportu Praha – moderní gymnastika
 • 1978 – 1990 taneční aktivity v Jazztancích, společenských tancích, Rock-N-rollu.
 • od 1993 aktivní cvičení Jógy- Iyangar- v SRN a v ČR
 • od 2010 aktivní cvičení Tai Chi- Mezinárodní taoistická škola Thomase Nowakovského

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 • 1999 Bulletin Unify- profesní organizace fyzioterapeutů- Synergická reflexní terapie
 • 2004 Kaňkovský P. a kolektiv: Spasticita, mechanismy, diagnostika a léčba, vydavatelství Jessenius Maxdorf
 • 2005 Synergická reflexní terapie v léčbě mozkových hybných poruch- manuskript, nakladatelství Čáp
 • 2005 Kraus J. a kolektiv: Dětská mozková obrna, vydavatelství Grada Avicenum
 • 2006 Teorie Synergické reflexní terapie- skriptum
 • 2007 Praktické skriptum Synergické reflexní terapie

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

 • 1998 Konference pro Mozkové hybné poruchy „Novoměstské dny“- Myofasciální technika ve srovnání s Botulotoxinem typu A
 • 2000 Konference DMO v Teplicích- Synergická reflexní terapie
 • 2002 Konference DMO v Léčebně Luže-Košumberk – Synergická reflexní terapie
 • 2008 a 2010 Mezinárodní konference České asociace ergoterapeutů, workshopy
 • 2009 Mezinárodní konference fyzioterapie- Brno
 • 2009 Informativní přednáška na téma SRT a PANat ve vzdělávacím centru Vojenské ústřední nemocnice Praha
 • 2010 Mezinárodní konference České asociace ergoterapeutů
 • 2010 Konference v Thomayerově nemocnici:  Synergická reflexní   terapie a PANat
 • 2010 3 informativní přednášky na téma SRT a PANat ve vzdělávacím centru  Thomayerovy nemocnice Praha
 • 2010/1 přednáška s praktickou ukázkou „Synergická reflexní terapie na 3.lékařské fakultě UK v Praze v FN Královské Vinohrady
 • 2010/12 Konference ve Fakultní  nemocnici Královské Vinohrady: „Fyzioterapie u pacientů po CMP“,  a „Terapie dolních končetin“. Přednášky pro střediska Rané péče, pro Centrum Distrofie, pro postgraduální studium speciální pedagogie, pro postgraduální studium logopedie při Karlově Universitě.

 

 

 

 

 

Jak pracuji

Mým hlavním záměrem je podpora rodičů a celých rodin s problematickým či postiženým dítětem a podpora vývoje samotných dětí ke spokojenému hodnotnému životu.

V rodinách s problematickými dětmi společně hledáme silné zdroje, motivace, a způsoby pro uzdravování, Společně hledáme příčiny problémů a citlivým způsobem zasahujeme do psychosomatických systémů člověka k obnovení rovnováhy a pocitu spokojenosti.

Podle potřeb pacienta rozšiřuji léčbu ve spolupráci s dalšími externími odborníky např. logopedy, protetiky, ergoterapeuty, operatéry, terapeuty Tradiční Čínské Medicíny a hipoterapeuty. Spolupracuji se středisky Rané péče. Více o tom s kým spolupracuji – Externí spolupráce.

Na stránkách pracujeme

Vážení návštěvníci, některá zákoutí stránek ještě dolaďujeme.

Kdybyste nějakou důležitou informaci na stránkách nemohli najít, neváhejte se nám ozvat.

info@centrumspirala.cz