Co nabízím

Komplexní rehabilitace novorozenců, kojenců a dětí.

Dětská fyzioterapie běžných populačních poruch pohybového ústrojí – např. plochonoží, vadné držení těla a skoliózy.

Specializace na traumatické, poúrazové a vývojové hybné poruchy. Neurologické, genetické, vrozené a ortopedické poruchy.

Provádím terapie, které podporují fyzicky, kognitivně, sociálně i proteticky vývoj dětí.

Terapie pro dospělé pacienty po cévní mozkové příhodě. Ostatní dospělé pacienty ošetřuji Kraniosakrální biodynamikou.

Komplexní léčba mozkových hybných poruch

Léčebné rehabilitační pobyty

Individuální dětská fyzioterapie

Terapie

 • Synergická reflexní terapie
 • PANat s vzduchovými dlahami
 • Mobilizační a měkké techniky
 • Kraniosakrální terapie
 • Kineziotape
 • Míčkování podle Jebavé
 • Kraniosakrální biodynamika
 • PNF – Kabatova metoda
 • Vojtova metoda
 • Bobath koncept
 • Iyengar jóga
 • Vývojová ergoterapie
 • Metoda podle Jílkové
 • Reflexní terapie plosky nohou
 • Konduktivní cvičení Petö
 • Aromamasáže a Shiatsu

O mně

Portrétová fotografie usmívající se fyzioterapeutky Renaty Vodičkové.

Renata Vodičková DiS.

Terapuetka a lektorka

Spirálu vedu již 14 let, jsem její majitelkou a působím zde jako terapeutka a lektorka.

Své odborné znalosti a cílené vzdělání na specifikum neurovývojových mozkových poruch uplatňuji při léčbě těžkých kombinovaných vad dětí. Svou práci vidím jako poslání a jsem si vědoma šířky problémů celé rodiny, která dostane takto “jiné” dítě. Myslím si, že si všichni zúčastnění zaslouží pozornost, soucit, naslouchání a podporu jak odbornou, tak lidskou.

Své odborné znalosti a cílené vzdělání na specifikum neurovývojových mozkových poruch propojuji s osobními zkušenostmi pozice matky dítěte s kombinovaným postižením.

Jak pracuji

Propojuji mnoho metod z různých rehabilitačních oborů a využívám celosvětově známé i nové rehabilitační směry, alternativní i tradiční metody.

Diferenciální diagnostika mě umožní podívat se hlouběji než jsou symptomy. Vždy se snažím o komplexní pohled a hledám širší souvislosti.

Rehabilitace nekončí u předání cviků, ale zajímá mne, jak dítě jí, spí, jak se vzdělává, jak komunikuje a jaké potřebuje pomůcky. Kontroluji funkčnost a nastavení, ortéz, vozíků, korzetů a dalších protetických pomůcek.

Společně s rodiči hledáme optimální řešení pro rozvoj jejich dítěte, a pro chod celé rodiny. Kombinuji fyzioterapii s jógou a principy bojových umění.

Kontakt - rehabilitace

Lékařský dům Géčko

Parkování přímo u rehabilitace

603 168 220

České Vrbné 2403, České Budějovice

info@centrumspirala.cz

Průběh rehabilitace

Výběr a kombinace terapií vychází z individuální problematiky pacienta. U diagnóz jako je např. DMO, hydrocefalie, mikrocefalie, následky krvácení do mozku u dětí i dospělých (CMP) a dalších mozkových hybných poruch postupujeme podle neurovědeckých výzkumů principielně takto:  

Spastická končetina v přístroji na elektroléčbu.

1. Terapie zahajuji podle potřeby aplikací rašelinových zábalů (u spasticity a kontraktur), oxygenoterapií nebo magnetoterapií.

2.   Manuální terapie k uvolnění tělních struktur: svalů, šlach, kloubů, páteře, k normalizaci sval.napětí a dráždivosti NS. (Synergická reflexní terapie Dr. Pfaffenrota-SRT, neuromobilizace, míčkování, perlička, aromamasáže).

Fyzioterapeutka provádí manuální terapii na rameni dítěte.
Mačkání trigger pointů při myofasciální technice.

3.   Pasivní cvičení pro navození správného pohybu vedeného terapeutem k navození pohybových vzorců bez patologických souhybů, pro pohybový zážitek a představivost možností těla jako např. PANat se vzduchovým dlahami, Vojtova metoda, Feldenkraisova metoda, metoda Jílková, , elektrický motomed)

4.   Aktivní cvičení s cílem zvládnout konkrétní životní činnosti a dle individuálních potřeb a motivace aktivně cvičíme k navození pohybových vzorců, k aktivaci CNS-řídící neuronální sítě jako např. Bobathova metoda, metoda Jílková, ergoterapie, muzikoterapie, nácvik sedu, lezení, vstávání, chůze, nácvik rovnováhy, cvičení na velkých míčích a s dalšími terapeutickými pomůckami.

Aktivita je podmínkou pro zvládnutí životních situací.
Dítě v polohovací pozici na zádech nacvičuje zrakové funkce.

5.   Zapolohování ve vertikalizačním stojanu či jiné podpůrné pozici, přitom nácvik kognitivních a zrakových funkcí. (ustálení a integrace nových dovedností)

6.   Kraniosakrální terapie a nebo kraniosakrální Biodynamika.(relaxace, ovlivnění CNS, mozkomíšního moku, lebečních kostí a jemných tkání- fascií, emoční a duševní integrace).

Komplexní léčba mozkových hybných poruch

Renata Vodičková vede dítě během neurorehabilitace.
 • Stejně jako v lázeňském režimu je i ve Spirále cílem propojit během jednoho dne, popř. týdne, různé vzájemně se podporující terapie přinášející celkově vyšší efektivitu léčby.
 • Podle individuálních potřeb pacienta a dle diagnózy vybírám a kombinuji během pobytu 12 rozličných terapiích z oblasti neurologie, ortopedie, protetiky, fyziatrie, manuální terapie, ergoterapie, muzikoterapie, hipoterapie,logopedie a speciální pedagogiky.
 • Spolupráci s rodiči a s nejbližším okolím dítěte považuji za stěžejní v pokračování započaté rehabilitace. Věnuji proto dostatek času zacvičování rodiče.
 • Vycházím z možností a potřeb každé konkrétní rodiny, přizpůsobujeme společně tomu intenzitu a formu cvičení.
 • V některých situacích je třeba přizvat do rehabilitačního procesu další odborníky, s kterými dlouhodobě spolupracuji.
 • Na základě vstupního vyšetření vytvoří terapeut, popř. více odborníků společně rehabilitační plán a navrhne vhodnou kombinaci terapií a jejich intenzitu. Posuzujeme aspekty fyzické ( pohyb, držení, koordinace a vývojová kinezilogie), kognitivní, sociální, psychické ,mentální a možnosti rodiny. Řídíme se také doporučením Vašich lékařů.
Chlapec během intenzivního cviku na zemi.

Léčebné rehabilitační pobyty

Chlapec během cvičení s míčem u stěny.
 • Pobyty probíhají pondělí-pátek (5 dní). Kombinace různých terapií je individuální a trvá 1,5 – 4 hodiny denně. Doporučujeme opakovat 1-3 týdenní rehabilitační pobyty několikrát ročně. 
 • Několikatýdenní pobyty přináší svou intenzitou pacientům viditelné, kvalitnější a stabilnější výsledky. Pokroky většinou pacienti zúročí ve svých spontánních aktivitách a vývoj uzdravování jde rychleji. Zvláště u kojenců je třeba co nejdříve zahájit léčbu a podporu jejich fyziologického vývoje, který staví na postupném a kvalitním vybudování základních „stavebních kamenů“ hybnosti, které na sebe navazují a vzájemně se podmiňují.
 • Při pobytech rodičů s jejich dítětem je výhodou opakovaný zácvik, který dá rodičům jistotu pro následnou domácí péči. Všichni mají prospěch z klidnějšího režimu dne a odstraněného cestování. Dítě si také na nové cvičení a manuální doteky lépe přivykne, je více času se mu věnovat a naladit se na jeho vnitřní svět.
 • Spolupráce rodiny a prožitek samotného pacienta, popř. jeho rodičů a pečujících osob je pro nás nejvýše relevantní. Pozitivní účast na léčebném procesu dětí, motivace a znalosti všech zúčastněných je přínosná. Rádi Vás podpoříme více informacemi.
 • Pro účely informovanosti v problematice mozkových hybných a neurovývojových poruch nabízíme tematicky ucelené přednášky, workshopy a zaškolení laiků i odborné veřejnosti. ???
Cvičení na míči za doprovodu terapeutky
Dítě se skoliózou nacvičuje správné držení těla

Individuální dětská fyzioterapie

Problémy Vašich dětí např. s držením těla, s plochonožím, se zpomaleným motorickým nebo psychomotorickým vývojem, oslabenou koncentrací, s následky úrazů nebo se skoliózou řešíme důkladným vyšetřením, individuálním výběrem terapií a adekvátním cvičebním programem jak pro doma, tak při pravidelných návštěvách ve Spirále, někdy i s pomocí našich externích spolupracovníků (lékaři, protetici, TČM, logopedie, ….).

 

VZDĚLÁNÍ  A ODBORNÉ KURZY

 • 2001-2005 Vyšší odborná škola Mills -obor diplomovaný fyzioterapeut, osvědčení DiS

 

 • 1992 kurz lymfatické drenáže Darmstadt, SRN
 • 1995-1996 kurz Shiatsu v SRN
 • 1996 Kurz Synergické reflexní terapie v Mnichově, SRN u DR. W. Pfaffenrota
 • 1998 týdenní seminář „Synergická reflexní terapie cerebrálních pohybových poruch u dětí a dospělých“ Klinika Haus Franken Dr. W. Pfaffenrota
 • 1996-1999 několika měsíční praxe v klinice Haus Franken pod vedením šéflékaře Dr. Pfaffenrota
 • 1999- 2001 spoluúčast na léčbě pacientů v ortopedické praxi  Dr. W. Pfaffenrota- Mnichov
 • 1997-2001 vzdělávání  v Osteopatii a Kraniosakrální terapii pod vedením p. Gerhardy-Mach (6 kurzů a workshopy)
 • 2005 Kraniosakrální terapie při Upledger institut-USA 1. úroveň
 • 2006 Kraniosakrální terapie při Upledger institut-USA 2. úroveň
 • 2008 6 denní kurz „Johnstone-vzduchové nafukovací dlahy a jejich užití v ergoterapii“- doplňkový seminář PANat.(Hamburg, SRN)
 • 2008 5 denní praktický seminář v oboru sensomotorického ošetřování hemiplegiků s nafukovacími dlahami dle Johnstone podle metody PANat.(Curych, CH)
  2008/2009 6 denní základní kurz „PANat ,neuroterapeutický postup při ošetřování podle PANat“  (Solothurn, CH)
 • 2008/2009 2 letý vzdělávací kurz „Jóga v širších souvislostech“, s osvědčením „Cvičitel jógy II. třídy se zaměřením na zdravotní aspekty jógy“.
 • 2008 Kongres a workshopy  „Dítě ve Vojtově terapii a pevné objetí dle Prekop“.
 • 2008-2010 Vzdělávací program PhDr. Jiřiny Prekopové- Pevné objetí jako životní forma  (semináře, konference, kongres)
 • 2010 3 denní nástavbový kurz „PANat ,neuroterapeutický postup při ošetřování podle PANat“  (Solothurn, CH)
 • 2010 hospitace v nemocnici Solothurn – Švýcarsko se zaměřením na neurologické a posttraumatické poruchy, prohloubení znalostí rehabilitačního přístupu PANat.
 • 2010- 2012 Mezinárodní lektorský výcvik specializovaného rehabilitačního přístupu PANat se vzduchovými dlahami zahrnující asistenci na kurzech, samostatné práce a praxi.
 • 2012 Závěrečné zkoušky a získání akreditace  LEKTOR metody PANat
 • 2019 Diplomované ukončení 4 letého studia Kraniosakrální Biodynamiky ICSB/International Institute for Craniosacral Balancing ®
PRAXE:
 
 • od 1993 terapie s dcerou s DMO a epilepsií (Vojtova a Bobathova metoda, Synergická reflexní terapie, Kraniosakrílní terapie, akupresura, vývojová ergoterapie, Peto, metoda Jílková, speciální pedagogie, hipoterapie, protetické pomůcky)
 • 1997- 2000 stacionář a školy Modrý Klíč- rehabilitační asistentka
 • od  2005 privátní ambulantní fyzioterapie

PEDAGOGICKÁ  ČINNOST

 • od 1999 lektorka kurzů a seminářů Synergické reflexní terapie
 • od 2009 lektorka metody PANat v ergoterapii a fyzioterapii.
 • od 2009 učitelka jógy II. třídy se zdravotními aspekty
 • 2008-2012 lektorka na  2 letých kurzech Jógy v širších souvislostech- aspekty kinesiologie
 • 1979-1985 trenérka III. Třídy v gymnastice a v aerobiku, vedení výuky moderní gymnastiky, aerobiku a jazztanz
 • 1986 -1991 Lektorka  a choreografka společenských, latinskoamerických a standartních tanců, baletu, jazztanz a Rock N Rollu v taneční škole ve Wormsu  a v tanečním klubu v Gross Gerau–SRN.

PRAKTICKÉ  ZKUŠENOSTI

 • 1967 – 1978 vrcholové středisko sportu Praha – moderní gymnastika
 • 1978 – 1990 taneční aktivity v Jazztancích, společenských tancích, Rock-N-rollu.
 • od 1993 aktivní cvičení Jógy- Iyangar- v SRN a v ČR
 • od 2010 aktivní cvičení Tai Chi- Mezinárodní taoistická škola Thomase Nowakovského

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 • 1999 Bulletin Unify- profesní organizace fyzioterapeutů- Synergická reflexní terapie
 • 2004 Kaňkovský P. a kolektiv: Spasticita, mechanismy, diagnostika a léčba, vydavatelství Jessenius Maxdorf
 • 2005 Synergická reflexní terapie v léčbě mozkových hybných poruch- manuskript, nakladatelství Čáp
 • 2005 Kraus J. a kolektiv: Dětská mozková obrna, vydavatelství Grada Avicenum
 • 2006 Teorie Synergické reflexní terapie- skriptum
 • 2007 Praktické skriptum Synergické reflexní terapie

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

 • 1998 Konference pro Mozkové hybné poruchy „Novoměstské dny“- Myofasciální technika ve srovnání s Botulotoxinem typu A
 • 2000 Konference DMO v Teplicích- Synergická reflexní terapie
 • 2002 Konference DMO v Léčebně Luže-Košumberk – Synergická reflexní terapie
 • 2008 a 2010 Mezinárodní konference České asociace ergoterapeutů, workshopy
 • 2009 Mezinárodní konference fyzioterapie- Brno
 • 2009 Informativní přednáška na téma SRT a PANat ve vzdělávacím centru Vojenské ústřední nemocnice Praha
 • 2010 Mezinárodní konference České asociace ergoterapeutů
 • 2010 Konference v Thomayerově nemocnici:  Synergická reflexní   terapie a PANat
 • 2010 3 informativní přednášky na téma SRT a PANat ve vzdělávacím centru  Thomayerovy nemocnice Praha
 • 2010/1 přednáška s praktickou ukázkou „Synergická reflexní terapie na 3.lékařské fakultě UK v Praze v FN Královské Vinohrady
 • 2010/12 Konference ve Fakultní  nemocnici Královské Vinohrady: „Fyzioterapie u pacientů po CMP“,  a „Terapie dolních končetin“. Přednášky pro střediska Rané péče, pro Centrum Distrofie, pro postgraduální studium speciální pedagogie, pro postgraduální studium logopedie při Karlově Universitě.

 

Jak pracuji

Mým hlavním záměrem je podpora rodičů a celých rodin s problematickým či postiženým dítětem a podpora vývoje samotných dětí ke spokojenému hodnotnému životu.

V rodinách s problematickými dětmi společně hledáme silné zdroje, motivace, a způsoby pro uzdravování, Společně hledáme příčiny problémů a citlivým způsobem zasahujeme do psychosomatických systémů člověka k obnovení rovnováhy a pocitu spokojenosti.

Podle potřeb pacienta rozšiřuji léčbu ve spolupráci s dalšími externími odborníky např. logopedy, protetiky, ergoterapeuty, operatéry, terapeuty Tradiční Čínské Medicíny a hipoterapeuty. Spolupracuji se středisky Rané péče. Více o tom s kým spolupracuji – Externí spolupráce.