Vyškolení terapeuti od roku 2008

0
matoda PANat
0
Synergická Reflexní Terapie

Kurzy PANat

se vzduchovými dlahami​

Základní kurz PANat

Děti

Zaměřený na dětské pacienty - s neurovývojovými a ortopedickými poruchami

9.-12. duben 2024

Základní kurz PANat

Dospělí

Zaměřený na dospělé pacienty po CMP a mozkových traumatech

16.-18. říjen 2024

Základní kurz PANat

Dopělí

Zaměřený na dospělé pacienty po CMP a mozkových traumatech

22.-24. leden 2025

 • Nabízím 2 druhy kurzů PANat – zaměřené na dětské, nebo dospělé pacienty.
 • PANat je Evidence Based metoda podle M. Johnstone, která využívá vzduchové dlahy k fyziologickému nastavení končetin, k uvolnění tkání a stabilizaci končetin tak, aby mohl probíhat motorický funkční nácvik bez patologických souhybů.
 • PANat staví na individuální motivaci pacienta, na repetici a koncentraci, které jsou základními pilíři pro tvorbu neuronální sítě a nácvik nových praktických dovedností.
 • Vytvořením terapeutického prostředí s externím fokusem získá pacient motivující podmínky pro explicitní motorické a kognitivní učení nových dovedností.
 • Intenzivním tréninkem se zpětnou vazbou je pozitivně podporován k vlastnímu cíli.
 • Efektivita používání metody PANat s dlahami spočívá především v současném nácviku motorických dovedností, neuromobilizaci a uvolňování měkkých tkání.

SRT

Synergická reflexní terapie

Základní kurz SRT

září, říjen, prosinec 2024

12 dnů ve třech částech

23. - 27. září 2024

21. - 25. října 2024

2. - 3. prosince 2024

 • SRT je kombinací manuálních technik koncipovaná traumatologem a ortopedem Dr. Pfaffenrotem pro specifikum vývojových mozkových hybných poruch a neuro-ortopedických onemocnění u dětí a dospělých.
 • SRT přináší nový komplex myofasciálních, neuromobilizačních a manipulačních technik, které jsou využitelné také pro skupinu nespolupracujících pacientů (kojenců, dětí a osob s mentálním postižením).
 • Synergický efekt reflexních, akupresurních, osteopatických, myofasciálních a mobilizačních technik vede k prevenci a k odstraňování patologických strukturálních a funkčních změn na pohybovém ústrojí.
 • SRT působí také léčebně na aktivitu CNS, mentální i orgánové funkce.
 • SRT je efektivní volbou manuálních technik proti rozvoji myosklerotických změn, kontraktur, subluxací a skolióz.
Portrétová fotografie usmívající se fyzioterapeutky Renaty Vodičkové.

Renata Vodičková DiS.

Terapeutka a lektorka

 • Již 20 let vedu kurzy pro odborníky z rehabilitačního lékařství, fyzioterapie, ergoterapie, speciální pedagogiky, logopedie a pečovatelství.
 • Školení a přednášky zaměřuji na rehabilitační metody pro specifikum mozkových hybných poruch.
 • V současnosti jsem jedinou lektorkou metody Synergické Reflexní Terapie – SRT.
 • Jsem aktreditovanou školitelkou metody PANat.
 • Školím v ČR, na Slovensku, v Německu, Maďarsku a Rakousku.
 • Vedu kurzy také na pozvání pořadatelů např. v lázních, nemocnicích, v rehabilitačních klinikách, stacionářích apod.
 • Můžete si se mnou dohodnout také přednášku či workshop na Vaše specifické téma.

Terapie podle Jílkové

 • Vám zprostředkuje fyzioterapii , která propojuje principy Vojtovy reflexní terapie s principy motorického učení.
 • Neurofyziologický aspekt této metody staví na znalostech ontogenetického neurofyziologického vývoje a postupného vyzrávání CNS.
 • U spastické formy se používá cílené tlumení excitačních projevů primární poruchy CNS a podpora inhibičních faktorů. Podle pacientových schopností komunikace, motivace a spolupráce se základní cviky přizpůsobují. Změna funkcí CNS a tvorba nových hybných vzorů se navozuje pomocí polohy, dotyků, tlaků a vedením těla pacienta.
 • Cílem cvičení je nenásilným a hravým způsobem zapojit jak motorické, tak kognitivní funkce, včetně práce očí, rytmu dechu a pozornosti dítěte k probíhající činnosti, aby došlo co nejefektivněji k nastavení fyziologických reakcí – více ( menu rehabilitace- terapie- Jílková)

Zatím jsme na r.2023 nevypsali termín.
Pro více informací o chystaném kurzu nám napište nebo zavolejte.

Přednášky a Workshopy

 • Standardně nabízíme 2- 4 hodinovou přednášku s praktickou ukázkou metody PANat, SRT nebo fyzioterapie Jílková.
 • Dále koncipujeme tematicky zaměřené přednášky pro účely konference (10-30 minut).
 • Podle Vašich požadavků můžeme dohodnout téma, délku a formu přednášky nebo workshopu.
 • Ceny stanovíme vzájemnou dohodou dle počtu účastníků a nebo cenou za celou akci dle náročnosti na přípravu.
 • Zvolte si své téma, nebo si vyberte z následující nabídky našich témat:

1.Problematika DMO

2.Neurovývojová porucha z pohledu dítěte a jeho rodiny

3.Interdisciplinární spolupráce v rehabilitaci mozkových hybných poruch

4.Výběr a koordinace rehabilitačních metod u mozkových hybných poruch.

 • Na základě Vaší konkrétní písemné objednávky sjednáme individuálně organizační a finanční podmínky.

Kde školíme

Všechny kurzy se konají ve výukových prostorách stacionáře Modrý Klíč o.p.s.

603 168 220

Smolkova 2, 142 00 Praha

www.modry-klic.cz

Přihlášení a platba

Přijetí Vaší přihlášky na vybraný kurz potvrdíme mailem a zašleme Vám fakturu pro platbu kurzovného.

Do termínu splatnosti je Vám místo na kurzu rezervováno. Můžete si s námi sjednat prodloužení splatnosti. Dnem připsaní Vaší platby na účet Spirály budete závazně zařazeni do kurzu.

Pro zahraniční účastníky vystavíme fakturu s IBAN kódem a BIC. Originální fakturu s razítkem a podpisem jako daňový doklad obdržíte pak na kurzu.

Neplaťte kurzovné předem, bez VS nemůžeme platbu přiřadit.

PANat se vzduchovými dlahami

 • Ve Spirále provádí tuto metodu R. Vodičková
 
Co je PANat
 
 • PANat  je  Pro-aktivní léčebná Aplikace v Neurorehabilitaci se vzduchovými dlahami a dalšími pomůckami. PANat  byl koncipován v 60. letech min. století skotskou fyzioterapeutkou Margaret Johnstone., dnes uznáván jako Evidence based metoda pro 4 nejtěžší stupně postižení CNS, vhodný jak pro dospělé pacienty po CMP, RS, Parkinson, neurotraumata, tak i pro děti s DMO, hemiparetickým postižením, a při poúrazových stavech, všude, kde je třeba podpořit fyziol.vývoj dítěte. (více- viz.níže Indikace).
 • PANat spočívá ve fyziologickém zapolohování končetiny do vhodně zvolené  vzduchové dlahy, která zajistí, aby se při pasivní a nebo aktivní hybnosti pacientů tlumily nežádoucí patologické spastické reakce končetin.  Eliminace  těchto patologických souhybů dovolí plynulý, vědomý a v kloubním rozsahu větší pohyb, který se pravidelným nácvikem integruje v CNS.
 • Vzduchová dlaha (výrobní značka Urias) svým přilnavým materiálem a difúzním tlakem na povrch končetiny způsobí při pohybu jemné uvolňování všech tkání  jako např. při manuální terapii měkkých tkání a při fasciálních technikách. Tím se snižují adaptivní změny tkání a předchází se kontrakturám.
 • U svalové hypotonie a kloubní hypermobilitě stabilizují  vzduchové dlahy končetiny a umožňují se o ně  opřít.  Zároveň se pravidelným tréninkem  nejen pod vedením odborníka, ale i v domácím prostředí stimuluje CNS k tvorbě nových spojů neuronální sítě. Při pravidelném intenzivním repetitivním cvičení se vzduchovými dlahami podle principů metodiky PANat  se vytváří nové paměťové vzorce jak pohybové, tak kognitivní.
 • PANat staví své principy na  nejnovějších neurovědeckých poznatcích motorického učení a motorické kontroly.
 • Vzduchové dlahy Urias  a další pomůcky používáme při PANat tehdy, jestliže chceme umožnit aktivní pohyb bez nežádoucí kompenzace a pokud možno i bez taktilního zásahu terapeuta.
 • PANat přispívá k prevenci a  léčbě kontraktur. PANat lze  kombinovat s dalšími  terapiemi jako Bobath, Vojta, Therapymaster, Feldenkreis a uplatňuje se při senzomotorickém cvičení, při ergoterapeutickém nácviku dovedností. Vzduchové dlahy pomáhají stabilizovat a chránit končetiny po ortopedických operacích, při plavání, ve vertikalizačním stojanu apod.
 
Jak probíhá PANat v praxi
 
 • Terapeut zvolí s pacientem krátkodobý a dlouhodobý cíl= nějaká konkrétní činnost, tam je motivace pacienta dosáhnout nových dovedností přínosný pro denní život.
 • Pohybový rozbor této činnosti ukáže terapeutovi, kde se na končetinách a trupu objevují patologické souhyby, které svaly je třeba aktivovat, které uvolňovat nebo stabilizovat, jaké je kognitivní koordinační zvládnutí této činnosti. Podle toho vybere vhodné dlahy a cviky.
 • Terapeut uzpůsobí terapeutické prostředí tak, aby byly zajištěny podmínky pro uplatnění motivace, koncentrace a repetice neboli tří předpokladů motorického učení. Při PANatu udržuje terapeut motivaci pacienta pomocí vnějšího fokusu a principu explicitního učení.
 • Díky zpětné vazbě o dosaženém cíli a tím pozitvně emotivní reakci (limbického systému) je pacient motivován k maximálně možnému opakování/repetice ( doporučuje se postupně zvyšovat 20-300 opakování). Opakovaný trénink PANat v různých variacích s vazbou na využití v denních činnostech člověka rozvíjí kognitivní funkce.
 • Neurovědecké výzkumy ukázaly takto koncipovaný motorický trénink jako nejúčinnější pro tvorbu nových pohybových strategií a tvorbu paměťové stopy. Cvičení PANat se vzduchovými dlahami je zábavné a nebolí, usnadňuje pohyb a snižuje třes/tremor, atetózní projevy, otoky, hypertonus a spasticitu.
 • Pacienti mají pocit velkého pohybu a získávají volnost, radost, nové prožitky, odstraňuje se negleksyndrom.
 • Terapeut vybere nakonec vhodné cviky/trénink na doma podle možností rodiny a vybavení domácnosti.
 • Po tomto zácviku je třeba zajistit pacientovi možnost samostatného opakovaného cvičení v domácím prostředí, pokud možno bez dopomoci rodinných příslušníků (kromě dětí). Tím odpadá závislost pacienta na odvozu na odborné pracoviště a zajistí se pravidelné domácí cvičení bez patologických souhybů.
 • Pacientům stačí jezdit na kontrolu a pro nové cviky jednou za 1-3 měsíce.
 •  
 • Za  přínos PANatu pro neurorehabilitaci a návrat pacientů zpět do aktivního života byla Margaret Johnston oceněna od UK Chartered Society of Physioteherapy.
 • Metoda PANat se vyučuje ve výukovém centru Spirála ve 3 denních kurzech, zvlášť pro specifikum dětských a dospělých onemocnění. 
 • Rodiče a pečující osoby zacvičujeme ve Spirále během intenzivního bloku terapií. Někteří se již zúčastnili kurzu PANat specializovaného pro děti.
 
 
Více pro odborníky
 
Všeobecný přínos PANat
 
 • pozitivní ovlivnění mikrocirkulace v postižených tkáních
 • normalizace svalového tonu a plasticity zúčastněných tkání
 • uvolnění desmogenních struktur, šlach a myofascií
 • centralizace příslušných kloubů
 • tlumení patologické práce CNS, např. napínací reflexy
 • zesiluje smyslové vnímání a působí psychicky pozitivně
 • přináší úlevu
 
Základní funkce PANat
 
1. Polohování
2. Zlepšení pasivní  hybnosti
3. Nácvik aktivní činnosti s redukcí patologických souhybů
4. Podpora ontogenetického vývoje
 
1. Funkce – Polohování
 
 • Znamená fixaci končetiny ve fyziologické pozici nebo dle možností pacienta v pozici blížící se fyziologii v dlaze Urias na dobu cca.30 minut. 
 
Přínos:
 • normalizace proprioreceptivních reakcí, např. snížení dráždivosti
 • prevence a léčba kontraktur
 • usnadněná péče a polohování pro ošetřující personál, popř. rodinné příslušníky
 • CNS registruje nové posturální držení těla
 • Snižuje ataktické a dystonické projevy, tremor
 • Vhodné jako bazální stimulace a pro slepé osoby
 
Využití:
 v nemocnicích na lůžkovém odd., na LDN, v lázních, pro domácí péči, v ústavech sociální péče.
 
2. Funkce – Pasivní hybnost
 
 • Při pasivně vedeném pohybu pacientovy končetiny fyziologicky fixované v dlaze dochází k uvolnění celých proximálně ležících kloubních i svalových struktur – ke zvětšení rozsahu a rozmanitosti pohybu v kloubech
 • pro terapeuty/tky je snadnější vedení končetiny v dlaze = zrychlení a ulehčení práce – větší efektivita výsledků.
 • normalizace postavení kloubů a centralizace kořenových kloubů
 • terapeutem vedené pohyby většinou otevřou pacientce/ovi nové možnosti, navodí nové pohybové strategie a vytváří nová nervová spojení pro daný pohyb
 • dlaha je současně senzorickým vjemem, který pomáhá odstraňovat neglektsyndrom
 • Pacienti získávají naději na uzdravení = motivace pro další cvičební úsilí a spolupráci
 
3. Funkce – aktivní hybnost
 
 • Při aktivně vedeném pohybu získává pacient dosažením většího rozsahu pohybu nové vjemy a informace z proprioreceptorů do CNS
 • Vymezení pohybu a orientaci v prostoru zajistí terapeut= pacient provádí vedení jednoduchého pohybu na cíl
 • větší protažitelnost  a měkkost tkání: myogenní, desmogenní, artrogenní
 • pacientův prožitek velkého pohybu, získání volnosti
 • nová aktivita CNS – tvorba nových hybných vzorů
 • Vědomý a pomalu vedený pohyb vytváří paměťovou stopu v mozku rychleji
Indikace:
 
 • Všechny stavy po CMP
 • Multiple sklerosis
 • poúrazové mozkové hybné poruchy
 • DMO, mikrocefalie, hydrocefalus a další vývojové mozkové poruchy
 • Spina bifida, Equinovarus a další genetické poruchy
 • stavy končetin po sádrové fixace
 • artrotické a revmatické bolesti končetin
 • Sudekův syndrom, edémy,
 • Duepytrenova kontraktura
 • syndrom karpálního tunelu
 • hypotonické stavy končetiny – slabá či žádná funkce opory
 
Kontraindikace:
 
 • Akutní zánět žil v rehabilitované končetině
 • Akutní hluboká žilní trombóza
 • Dekompenzovaná mozková insuficience

Synergické reflexní terapie (SRT)

 

Informace pro odborníky:

 • SRT je kombinace nových a modifikovaných manuálních technik  Dr. W. Pfaffenrota  odstraňuje nebo zmírňuje strukturální a funkční překážky pro uplatnění fyziologického pohybu.  Funkce určuje strukturu a struktura determinuje funkci. Proto SRT působí léčebně jak na nosný a výkonný systém, neboli na aktivitu svalového  aparátu , tak  na  CNS, PNS a některé mentální i orgánové funkce.
 • SRT je kombinace různých reflexních terapií aplikovaných současně během jednoho ošetření, což  přináší synergický efekt, který se projevuje vzájemným ovlivňováním jednotlivých manuálních technik a tím dochází k navýšení jejich účinků a působení na většinu tělních systémů.
 • SRT je manuální terapie, která slučuje vybrané a částečně modifikované prvky ze světově užívaných druhů reflexních terapií: osteopatie,myofasciální technika, akupresura, reflexní masáž zón na hlavě, dlaních a chodidlech, mobilizace, manipulace, neuromobilizace, protahování myofasciálních a pohybově-funkčních řetězců.
 • V rehabilitaci nám SRT pomáhá tím, že zlepšuje strukturální i funkční podmínky pro uplatnění řízení motoriky např. při Vojtově metodě, při ergoterapii a dalších motorických aktivitách, odstraňuje a minimalizuje rozvoj kontraktur či následky hypotonie.
 • SRT je první metodou mobilizací koncipovaných pro nespolupracující pacienty jako např. kojence, děti, pacienty v apalickém stavu a osoby s mentální retardací.
 • SRT je manuální terapie, vyvinutá ortopedem a traumatologem doktorem Waldemarem Pfaffenrotem pro léčbu a prevenci následků mozkových hybných poruch, např. dětské mozkové obrny a dalších neuro-ortopedických nemocí u dětí a dospělých. Její léčebná působnost je prokázána také u dalších poruch hybného aparátu jako jsou např. vrozené vady nosného aparátu, skoliózy, revmatoidní stavy, poúrazové a pooperační stavy.
 • Hlavní přínos SRT spočívá ve zmírňování, odstraňování a předcházení negativních důsledků neurologických poruch na pohybovém aparátu (napínací reflexy, myofibrózy, myosklerózy, kontraktůry, subluxace kloubů, hypotonie) a na dalších tělních systémech (peristaltika, dechové funkce, pocení apod.).
 • Druhým přínosem SRT je podpora fyzioterapeutické intervence ve smyslu zkvalitnění a zrychlení tělních (aferentních a eferentních) reakcí pacienta na LTV (např. při cvičení dle Vojty). Třetí význam SRT spočívá v komplexnosti působení na většinu tělních systémů, které vzniká díky ovlivnění mnoha tělních struktur většinou přes systém propriocepce a nocicepce. Dobrých výsledků lze dosáhnout i v oblasti orofaciální a v oblasti jemné motoriky, což usnadňuje poté práci logopedům a speciálním pedagogům. Dobrých výsledků se dociluje také díky celkové aktivaci mozkových center, díky zvýšeným duševním schopnostem, např. koncentrace a koordinace činností CNS.
 • V důsledku kumulativního efektu, který vzniká díky aplikaci SRT v desetidenním bloku, zůstávají většinou dosažené výsledky jako bezprostřední reakce na aplikaci SRT dlouhodobě zachovány. Přesto může docházet, např.v případě normalizace svalového tonu, časem ke snížení účinku. Proto je třeba desetidenní blok SRT opakovat. Při pravidelné blokové aplikaci SRT 4-5 krát ročně dochází z dlouhodobého hlediska ke kontinuálně pozitivnímu vývoji. Synergická reflexní terapie se stala prvním originálním léčebným konceptem svého zaměření. Originalita SRT spočívá nejen v jedinečnosti výběru a kombinaci modifikovaných reflexních technik, ale také v postupu jejich aplikace v rámci jednoho ošetření.
 
 Informace pro laiky:

 • Nemůžete se , nebo Vaše dítě volně hýbat? Chtěli byste se cítit uvolněně a nebo naopak pevněji? Brání Vašemu dítěti v pohybu napětí svalů, fascií, šlach či nehybnost kloubů? Chtěli byste předcházet těmto strukturálním změnám, kontrakturám, skolióze či vykloubení?
 • V rehabilitaci nám v těchto případech pomáhá manuální terapie Dr. W. Pfaffenrota tzv. SRT. Zlepšuje právě strukturální podmínky pro volnější a koordinovanější pohyb, odstraňuje a minimalizuje rozvoj kontraktur, zlepšuje svalovou hypotonii.
 • Při SRT pacient necvičí, nechává si pasivně terapeutem uvolňovat, protahovat či zpevňovat a centrovat tělesné struktury, zvětšovat jejich hybnost  a aktivovat či tlumit současně nervový systém i orgány, takže nakonec je tělo pro optimálně připravené, aby se aktivně spontánně hýbalo.
 • To přináší lepší výsledky  např,. při Vojtově metodě, Bobathovi, plavání,  ergoterapii, logopedii, hipoterapii a dalších motorických aktivitách. Zabraňujeme také rozvoji kontraktur, luxací a spasticity. Také psychicky se pacienti lepší a mají lepší výsledky v učení.
 • SRT nebolí a trvá cca. 45 minut. Děti mohou přitom poslouchat pohádky, písničky nebo si povídat s rodiči. Ideálně je navázat 5-10 terapií za sebou, aby došlo k nahromadění pozitivních reakcí v těle a mozek mohl integrovat nové možnosti pohybu. Vzhledem k diagnóze dítěte zvolíme četnost opakování bloků terapií např. 3-5 ročně. Tím se udrží dosažené výsledky a dítě se kontinuálně zlepšuje. Některé prvky ze SRT naučím i rodiče, kteří chtějí se svým dítětem v terapii doma pokračovat.
 • Vyškolila jsem během 20 let 1100 terapeutů, jejichž kontakty najdete v Seznamu terapeutů.
 • Jak SRT působí: Kombinace různých reflexních terapií (myofasciální technika, akupresura, reflexní terapie hlavy, plosek nohou a dlaní, neuromobilizace, protahování myofasciálních řezěců a mobilizace/manipulace kloubů) aplikovaných současně během jednoho ošetření přináší synergický efekt, který se projevuje vzájemným ovlivňováním jednotlivých manuálních technik a tím dochází k navýšení jejich účinků. V důsledku synergického efektu dochází při této terapii ke komplexní působnosti na většinu tělních systémů. Tím dosahujeme zvýšené účinnosti jak na hybném aparátu, tak i na dalších tělních systémech, což se projeví např. jako zvýšená koordinace a koncentrace, jako zkvalitnění celkových motorických dovedností, zlepšení polykání, mluvení, psaného projevu, snížení hypersalivace, zmírnění kožních projevů atopického ekzému a zkvalitnění jemné motoriky.
 • Stejně jako ostatní terapie, není ani SRT samospasitelnou a vše řešící léčbou. Stále lze nalézt hranice jejích možností u silných spastických a rigidních forem poruch CNS a taktéž hranice v léčbě hypotonie, u které účinnost SRT není zdaleka tak vysoká jako u hypertonie.
 • SRT nepůsobí přímo na motorickou aktivitu, a proto by neměla nikdy nahrazovat fyzioterapii.
Pro jaké zdravotní problémy je SRT efektivní?
 
 • cerebrální, spinální a periferní neuro-ortopedické pohybové poruchy jako DMO, meningomyelocela, hydrocefalus, M. Parkinson, skleróza multiplex
 • genetické vady jako Downův syndrom či Rett-syndrom
 • vrozené vady pohybového ústrojí jako spina bifida či pes eqinovarus
 • získané vady pohybového ústrojí jako např. Dupuytrenova kontraktura
 • artrogrypoza
 • olyneuropatie
 • cévní mozkové příhody
 • lebečně mozková traumata
 • poruchy držení těla jako tortikolis, skoliózy
 • vertebrogenní poruchy a jejich následky jako vertigo, migrény, kořenové syndromy, tinitus
 • epilepsie
 • hyperkinetický syndrom
 • poruchy senzomotorické integrace
 • lehká mozková dysfunkce
 • poruchy řeči
 • poruchy učení, DOV
 • poruchy držení těla
 • hyperaktivita
 • atopický ekzém
 • následky artrózy
 • následky revmatických onemocnění

 

VZDĚLÁNÍ  A ODBORNÉ KURZY

 • 2001-2005 Vyšší odborná škola Mills -obor diplomovaný fyzioterapeut, osvědčení DiS

 

 • 1992 kurz lymfatické drenáže Darmstadt, SRN
 • 1995-1996 kurz Shiatsu v SRN
 • 1996 Kurz Synergické reflexní terapie v Mnichově, SRN u DR. W. Pfaffenrota
 • 1998 týdenní seminář „Synergická reflexní terapie cerebrálních pohybových poruch u dětí a dospělých“ Klinika Haus Franken Dr. W. Pfaffenrota
 • 1996-1999 několika měsíční praxe v klinice Haus Franken pod vedením šéflékaře Dr. Pfaffenrota
 • 1999- 2001 spoluúčast na léčbě pacientů v ortopedické praxi  Dr. W. Pfaffenrota- Mnichov
 • 1997-2001 vzdělávání  v Osteopatii a Kraniosakrální terapii pod vedením p. Gerhardy-Mach (6 kurzů a workshopy)
 • 2005 Kraniosakrální terapie při Upledger institut-USA 1. úroveň
 • 2006 Kraniosakrální terapie při Upledger institut-USA 2. úroveň
 • 2008 6 denní kurz „Johnstone-vzduchové nafukovací dlahy a jejich užití v ergoterapii“- doplňkový seminář PANat.(Hamburg, SRN)
 • 2008 5 denní praktický seminář v oboru sensomotorického ošetřování hemiplegiků s nafukovacími dlahami dle Johnstone podle metody PANat.(Curych, CH)
  2008/2009 6 denní základní kurz „PANat ,neuroterapeutický postup při ošetřování podle PANat“  (Solothurn, CH)
 • 2008/2009 2 letý vzdělávací kurz „Jóga v širších souvislostech“, s osvědčením „Cvičitel jógy II. třídy se zaměřením na zdravotní aspekty jógy“.
 • 2008 Kongres a workshopy  „Dítě ve Vojtově terapii a pevné objetí dle Prekop“.
 • 2008-2010 Vzdělávací program PhDr. Jiřiny Prekopové- Pevné objetí jako životní forma  (semináře, konference, kongres)
 • 2010 3 denní nástavbový kurz „PANat ,neuroterapeutický postup při ošetřování podle PANat“  (Solothurn, CH)
 • 2010 hospitace v nemocnici Solothurn – Švýcarsko se zaměřením na neurologické a posttraumatické poruchy, prohloubení znalostí rehabilitačního přístupu PANat.
 • 2010- 2012 Mezinárodní lektorský výcvik specializovaného rehabilitačního přístupu PANat se vzduchovými dlahami zahrnující asistenci na kurzech, samostatné práce a praxi.
 • 2012 Závěrečné zkoušky a získání akreditace  LEKTOR metody PANat
 • 2019 Diplomované ukončení 4 letého studia Kraniosakrální Biodynamiky ICSB/International Institute for Craniosacral Balancing ®
PRAXE:
 
 • od 1993 terapie s dcerou s DMO a epilepsií (Vojtova a Bobathova metoda, Synergická reflexní terapie, Kraniosakrílní terapie, akupresura, vývojová ergoterapie, Peto, metoda Jílková, speciální pedagogie, hipoterapie, protetické pomůcky)
 • 1997- 2000 stacionář a školy Modrý Klíč- rehabilitační asistentka
 • od  2005 privátní ambulantní fyzioterapie

PEDAGOGICKÁ  ČINNOST

 • od 1999 lektorka kurzů a seminářů Synergické reflexní terapie
 • od 2009 lektorka metody PANat v ergoterapii a fyzioterapii.
 • od 2009 učitelka jógy II. třídy se zdravotními aspekty
 • 2008-2012 lektorka na  2 letých kurzech Jógy v širších souvislostech- aspekty kinesiologie
 • 1979-1985 trenérka III. Třídy v gymnastice a v aerobiku, vedení výuky moderní gymnastiky, aerobiku a jazztanz
 • 1986 -1991 Lektorka  a choreografka společenských, latinskoamerických a standartních tanců, baletu, jazztanz a Rock N Rollu v taneční škole ve Wormsu  a v tanečním klubu v Gross Gerau–SRN.

PRAKTICKÉ  ZKUŠENOSTI

 • 1967 – 1978 vrcholové středisko sportu Praha – moderní gymnastika
 • 1978 – 1990 taneční aktivity v Jazztancích, společenských tancích, Rock-N-rollu.
 • od 1993 aktivní cvičení Jógy- Iyangar- v SRN a v ČR
 • od 2010 aktivní cvičení Tai Chi- Mezinárodní taoistická škola Thomase Nowakovského

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 • 1999 Bulletin Unify- profesní organizace fyzioterapeutů- Synergická reflexní terapie
 • 2004 Kaňkovský P. a kolektiv: Spasticita, mechanismy, diagnostika a léčba, vydavatelství Jessenius Maxdorf
 • 2005 Synergická reflexní terapie v léčbě mozkových hybných poruch- manuskript, nakladatelství Čáp
 • 2005 Kraus J. a kolektiv: Dětská mozková obrna, vydavatelství Grada Avicenum
 • 2006 Teorie Synergické reflexní terapie- skriptum
 • 2007 Praktické skriptum Synergické reflexní terapie

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

 • 1998 Konference pro Mozkové hybné poruchy „Novoměstské dny“- Myofasciální technika ve srovnání s Botulotoxinem typu A
 • 2000 Konference DMO v Teplicích- Synergická reflexní terapie
 • 2002 Konference DMO v Léčebně Luže-Košumberk – Synergická reflexní terapie
 • 2008 a 2010 Mezinárodní konference České asociace ergoterapeutů, workshopy
 • 2009 Mezinárodní konference fyzioterapie- Brno
 • 2009 Informativní přednáška na téma SRT a PANat ve vzdělávacím centru Vojenské ústřední nemocnice Praha
 • 2010 Mezinárodní konference České asociace ergoterapeutů
 • 2010 Konference v Thomayerově nemocnici:  Synergická reflexní   terapie a PANat
 • 2010 3 informativní přednášky na téma SRT a PANat ve vzdělávacím centru  Thomayerovy nemocnice Praha
 • 2010/1 přednáška s praktickou ukázkou „Synergická reflexní terapie na 3.lékařské fakultě UK v Praze v FN Královské Vinohrady
 • 2010/12 Konference ve Fakultní  nemocnici Královské Vinohrady: „Fyzioterapie u pacientů po CMP“,  a „Terapie dolních končetin“. Přednášky pro střediska Rané péče, pro Centrum Distrofie, pro postgraduální studium speciální pedagogie, pro postgraduální studium logopedie při Karlově Universitě.

 

Fyzioterapie metodou Jílkové

 
 • Terapie paní Jílkové je fyzioterapie vycházející z principů Vojtovy metody a je variabilní vzhledem k mentálním možnostem pacienta. To znamená, že se podle jeho schopností komunikace, motivování a spolupráce základní cviky paní Jílkové přizpůsobují tak, aby bylo dosaženo potřebného výsledku. Je určena pro všechny kojence, děti a dospělé pacienty s neurovývojovou, neurologickou nebo posttraumatickou poruchou. Zahrnuje i práci lidí s kombinovanými a genetickými vadami nebo jen s epilepsií. Dá se zaměřit léčebně nebo preventivně.
 • Cílem cvičení je nenásilným a hravým způsobem zapojit jak motorické, tak kognitivní funkce, včetně práce očí, rytmu dechu a pozornosti dítěte k probíhající činnosti, aby došlo co nejefektivněji k nastavení fyziologických reakcí celého organismu současně a vytvořily se paměťové stopy v řídícím systému CNS. 
 • Již během cvičení a po něm přináší dětem nové pohybové vzory a možnosti bezprostřední uvolnění, emoční klid, a normalizované reakce CNS. To se projeví např. zmírněnou lekavostí, lepším spánkem, fixacemi očí, pravidelným a hlubším dechem, lepší oporou o zásadní místa pro lepší lokomoci a stabilitu těla v prostoru. Také polykání, peristaltika, orientace v prostoru, komunikace dítěte s okolím a emoce se zlepšují. 
 • Především se pracuje cíleně na nastavení optimální dráždivosti nervového systému (gama NS) a to může někdy vypadat jako příjemné hlazení, dotyky a stlačování určitých míst k zemi.
 • Při Terapii paní Jílkové se prochází s dítětem všemi fázemi ontogenetického vývoje. V každé pozici (posturálním vývojovém stupni) se nacvičují jak stabilita, správné opření (punktum fixum), tak i lokomoční pohyby v různých variacích dle potřeb a emočního naladění pacienta.
 • Tato práce vyžaduje od terapeuta absolutní koncentraci a vnímavost těla pacienta, hluboké znalosti vývojové kinesiologie a reflexní reakce organismu. Sebemenší dotek je facilitací a vede organismus k reakcím. Je třeba mít jasné cíle a neurologické znalosti, abychom terapií aktivovali jen ty správné reakce CNS. Předpokladem je vždy průchodnost Limbického systému ve smyslu vyplavování podpůrných hormonů a látek pro následnou práci neokortexu. Proto je třeba rozumět dětem, jejich potřebám a s hravostí postup cvičení přizpůsobit na terapeutický cíl.
 • Ten, kdo zná cvičení manželů Bobathových (Bobathkoncept) a Vojtovu metodu, tak si může představit Terapii paní Jílkové jako kombinaci těchto dvou směrů a ještě něco navíc.
 • Paní Jílková zemřela náhle v 81 letech plně svěží a činná v rehabilitaci. Předala nám terapeutům tolik vědomostí, které jsme ani na VŠ nezískaly a vše, co mohla předat písemně, vložila do své třídílné knihy, která bude vydána nakladatelstvím Modrý Klíč, kde se můžete informovat. Po vydání této obsahově bohaté a profesionálně zpracované učebnice neurovývojové problematiky dětí až do dospělosti, včetně teorie a praktických obrazových ukázek s popisy cviků, budu nabízet kurz terapie Jílkové. Předpokládá se v roce 2021.