Synergická reflexní terapie (SRT)

SYNERGICKOU REFLEXNÍ TERAPII koncipoval německý ortoped a traumatolog Dr. W. Pfaffenrot jako kombinaci reflexně-terapeutických manuálních technik, založenou na principu synergie a působící na téměř všechny tělní systémy pomocí současné aplikace specifické kombinace různých reflexních metod spojených s korekcí patologického držení těla při jednom ošetření.

 

Definice Synergické reflexní terapie (SRT):

SRT je kombinace nových a modifikovaných manuálních technik vedoucí k  synergickému efektu při odstraňování patologických strukturálních a funkčních změn na pohybovém ústrojí a působící léčebně na aktivitu CNS, PNS, mentálních i orgánových funkcí.

V rehabilitaci nám SRT pomáhá tím, že zlepšuje strukturální i funkční podmínky pro uplatnění řízení motoriky např. při Vojtově metodě, při ergoterapii a dalších motorických aktivitách, odstraňuje a minimalizuje rozvoj kontraktur či následky hypotonie.

SRT je první metodou mobilizací koncipovaných pro nespolupracující pacienty jako např. kojence, děti, pacienty v apalickém stavu a osoby s mentální retardací.

SRT je manuální terapie, vyvinutá ortopedem a traumatologem doktorem Waldemarem Pfaffenrotem pro léčbu a prevenci následků mozkových hybných poruch, např. dětské mozkové obrny a dalších neuro-ortopedických nemocí u dětí a dospělých. Její léčebná působnost je prokázána také u dalších poruch hybného aparátu jako jsou např. vrozené vady nosného aparátu, skoliózy, revmatoidní stavy, poúrazové a pooperační stavy.

SRT zahrnuje kombinaci léčebných interdisciplinárně pojatých postupů či technik na reflexní a neurofyziologické bázi.

 Jednoduše shrnuto pro laiky:

při SRT pacient necvičí, nechává si terapeutem podle své individuální problematiky uvolňovat či zpevňovat a centrovat tělesné struktury (svaly, klouby, páteř, fascie) , zvětšovat jejich hybnost  a aktivovat či tlumit současně nervový systém i orgány, takže nakonec je tělo pro danou chvíli optimálně připravené, aby se aktivně spontánně hýbalo. To přináší lepší výsledky  např,. při Vojtově metodě, Bobathovi, plavání,  ergoterapii, logopedii, hipoterapii apod. Zabraňujeme také rozvoji kontraktur, luxací a spasticity. Také psychicky se pacienti lepší a mají lepší výsledky v učení.

PRO JAKÉ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY JE SRT EFEKTIVNÍ?

Indikace SRT

 • cerebrální, spinální a periferní neuro-ortopedické pohybové poruchy jako DMO, meningomyelocela, hydrocefalus, M. Parkinson, skleróza multiplex;
 • genetické vady jako Downův syndrom či Rett-syndrom;
 • vrozené vady pohybového ústrojí jako spina bifida či pes eqinovarus;
 • získané vady pohybového ústrojí jako např. Dupuytrenova kontraktura;
 • artrogrypoza;
 • olyneuropatie;
 • cévní mozkové příhody;
 • lebečně mozková traumata;
 • poruchy držení těla jako tortikolis, skoliózy;
 • vertebrogenní poruchy a jejich následky jako vertigo, migrény, kořenové syndromy, tinitus;
 • epilepsie;
 • hyperkinetický syndrom;
 • poruchy senzomotorické integrace;
 • lehká mozková dysfunkce;
 • poruchy řeči;
 • poruchy učení, DOV;
 • poruchy držení těla;
 • hyperaktivita;
 • atopický ekzém;
 • následky artrózy;
 • následky revmatických onemocnění.

    

Kontraindikace SRT

 • onemocnění s vysokými teplotami;
 • krvácení do mozku;
 • postoperační stavy;

totální vyčerpanost organismu.

STRUČNĚ A PŘEHLEDNĚ O SRT V SOUVISLOSTI S MOZKOVÝMI HYBNÝMI PORUCHAMI:

PRIMÁRNÍ PORUCHA - CNS

PATOLOGICKÉ ŘÍZENÍ POHYBU

SEKUNDÁRNÍ PORUCHA - HYBNÝ APARÁT


SRT LÉČÍ KOMBINOVANÉ VADY POSTIHUJÍCÍ OBLAST:

1. motorika - postižení tělesné,
2. psychika - mentální retardace,
3. smyslová centra - zrakové,sluchové a fatické poruchy.


SRT SDRUŽUJE NÁSLEDUJÍCÍ TERAPEUTICKÉ METODY:

1.MYOFASCIÁLNÍTECHNIKA,MĚKKÉTECHNIKY;
2.AKUPRESURA, POPŘ. AKUPUNKTURA;
3. MASÁŽ REFLEXNÍCH ZÓN;
4. MOBILIZACE A MANIPULACE (např. Arlenova atlasová terapie);
5. KOREKCE PATOLOGICKÉHO DRŽENÍ TRUPU, HLAVY A KONČETIN


SRT OVLIVŇUJE NÁSLEDUJÍCÍ TĚLNÍ STRUKTURY:

SVALY: tonus, napínací reflexy
FASCIE: fasciální obal svalu, fascie superficialis, dura mater
KLOUBY: postavení a funkce
SYSTÉM MERIDIÁNŮ: lokální i všeobecné působení
RECEPTORY: hlubokého a povrchového čití
MOZKOVÁ CENTRA: aktivace, ovlivnění epilepsie a psychiky


APLIKACE SRT V PRAXI:                                                  

1 BLOK = 5 – 15 DNÍ SRT (1 x denněcca.30- 60 minut)

KUMULACE A SYNERGIE

KOMPLEXNÍ A NAVÝŠENÉ PŮSOBENÍPŘÍNOS SRT:

1.bezprostřední reakce
2. dlouhodobě trvající efekt - 2 měsíce a také trvalé změny

3. SRT se dá kombinovat s ostatními terapiemi, např. PANat s nafukovacími dlahami

4. SRT se dá využít také dílčím způsobem, např. v logopedii ošetřujeme jen hrudník a orofaciální oblast.


SRT NENÍ NÁCVIK AKTIVNÍ MOTORIKY

SRT ODSTRAŇUJE FUNKČNÍ A STRUKTURÁLNÍ PŘEKÁŽKY NA HYBNÉM ÚSTROJÍ

ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO UPLATNĚNÍ ŘÍZENÍ MOTORIKY


SRT VYUŽÍVÁ PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VAZEB:

FUNKCE URČUJE STRUKTURU
STRUKTURA DETERMINUJE FUNKCI


SRT JE LÉČBA:

- DOPLŇKOVÁ
- PREVENTIVNÍ
- VZHLEDEM K FYZIOTERAPII PODPŮRNÁ


SRT je metoda:

- MANUÁLNÍ
- INTERDISCIPLINÁRNÍ
- REFLEXNÍ
- SYNERGICKÁ


KOMBINACE REFLEXNĚ TERAPEUTICKÝCH METOD ZAHRNUJE PRVKY:

- v jejich klasické podobě;
- modifikované prvky;
- nové reflexní prvky.

 

PODROBNĚJI O SRT:

SRT jako preventivní, léčebná a pro účinnost fyzioterapie podpůrná metoda je koncipována především pro specifikum sekundárních poruch na pohybovém aparátu v závislosti na primární poruše CNS. Pomocí SRT nemáme možnost přímo působit na mimovolní lokomoční funkce CNS nebo přímo na volní motorickou aktivitu pacienta. Nejedná se tu o aktivní ani pasivní nácvik pohybů, ale o zdokonalení podmínek hybného systému pro provádění aktivní motoriky.

Její hlavní přínos spočívá ve zmírňování, odstraňování a předcházení negativních důsledků neurologických poruch na pohybovém aparátu a na dalších tělních systémech. Druhým přínosem SRT je podpora fyzioterapeutické intervence ve smyslu zkvalitnění a zrychlení tělních (aferentních a eferentních) reakcí pacienta na LTV (např. při cvičení dle Vojty). Třetí význam SRT spočívá v komplexnosti působení na většinu tělních systémů, které vzniká díky ovlivnění mnoha tělních struktur většinou přes systém propriocepce a nocicepce. Dobrých výsledků lze dosáhnout i v oblasti orofaciální a v oblasti jemné motoriky, což usnadňuje poté práci logopedům a speciálním pedagogům. Dobrých výsledků se dociluje také díky celkové aktivaci mozkových center, díky zvýšeným duševním schopnostem, např. koncentrace a koordinace činností CNS.

SRT je manuální terapie, která slučuje vybrané a částečně modifikované prvky ze světově užívaných druhů reflexních terapií: osteopatie, akupunktura, akupresura, reflexní masáž zón na hlavě, dlaních a chodidlech, jejichž přínos zůstává doposud u dětských pacientů s neurovývojovými poruchami téměř nevyužitý.

Dále pak zahrnuje SRT myofasciální techniku a nové reflexní prvky doktora Pfaffenrota koncipované pro specifikum spastických forem mozkově hybných poruch.

Kombinace různých reflexních terapií aplikovaných současně během jednoho ošetření přináší synergický efekt, který se projevuje vzájemným ovlivňováním jednotlivých manuálních technik a tím dochází k navýšení jejich účinků. V důsledku synergického efektu dochází při této terapii ke komplexní působnosti na většinu tělních systémů. Tím dosahujeme zvýšené účinnosti a překvapivých výsledků jak na hybném aparátu, tak i na dalších tělních systémech, což se projeví např. jako zvýšená koordinace a koncentrace, zlepšení polykání, mluvení, psaného projevu, snížení hypersalivace, zmírnění kožních projevů atopického ekzému, zkvalitnění jemné motoriky a zkvalitnění celkových motorických dovedností.

V důsledku kumulativního efektu, který vzniká díky aplikaci SRT v desetidenním bloku, zůstávají většinou dosažené výsledky jako bezprostřední reakce na aplikaci SRT dlouhodobě zachovány. Přesto může docházet, např.v případě normalizace svalového tonu, časem ke snížení účinku. Proto je třeba desetidenní blok SRT opakovat. Při pravidelné blokové aplikaci SRT 4-5 krát ročně dochází z dlouhodobého hlediska ke kontinuálně pozitivnímu vývoji. Synergická reflexní terapie se stala prvním originálním léčebným konceptem svého zaměření. Originalita SRT spočívá nejen v jedinečnosti výběru a kombinace modifikovaných reflexních technik, ale také v postupu jejich aplikací v rámci jednoho ošetření.

Stejně jako ostatní terapie, není ani SRT samospasitelnou a vše řešící léčbou. Stále lze nalézt hranice jejích možností u silných spastických a rigidních forem lezí CNS a taktéž hranice v léčbě hypotonie, u které účinnost SRT není zdaleka tak vysoká jako u hypertonie.

SRT nepůsobí přímo na motorickou aktivitu, a proto by neměla nikdy nahrazovat fyzioterapii. 

 

VÝSLEDKY LÉČBY SRT

Při dodržení výše popsaných podmínek aplikace SRT lze očekávat v 90 % bezprostřední reakce. K prolongovaným reakcím dochází v rozmezí do 3 týdnů asi u 6 % pacientů a k reakcím minimálním dochází u 4 %.

Níže popsané reakce se nemanifestují u každého pacienta v celém rozsahu. Každý pacient zpracovává působení léčby individuálně a reakce se manifestují různě. Můžeme je však rozdělit na tři základní skupiny:

VŠEOBECNÉ REAKCE:

 1. celkové i lokální snížení nebo zvýšení svalového tonu;
 2. senzibilizace centrální nervové soustavy ve zpracování aferentních impulsů;
 3. navýšení měřitelných eferentních reakcí;
 4. kvalitnější reakce na aferentní impulsy při fyzioterapii;
 5. zvýšení koordinace, koncentrace a spontánní motoriky;
 6. snížení stavu strachu, nespavosti a hyperaktivity;
 7. u epilepsie se normalizuje alfa-rytmus a řídne výskyt spikes a Waves, dochází k menším klinickým epileptickým projevům.

LOKÁLNÍ REAKCE:

 1. lepší stabilita páteře, zvýšená kontrola držení hlavy a těla;
 2. korekce zakřivení páteře v obou rovinách, korekce skoliózy;
 3. zmírnění či odstranění myogenních kontraktur a zvýšení rozsahu hybnosti navazujících kloubů;
 4. otevírání dlaní, abdukce palce a následné zlepšení hrubé a jemné motoriky horních končetin, lepší funkce úchopu a opory ruky;
 5. lepší postavení a zatížení dolních končetin;
 6. zlepšení motoriky úst a s tím souvisejícího kousání, polykání a mluvení;
 7. částečná či úplná korekce patologického držení trupu a končetin.

ORGÁNOVÉ REAKCE:

 1. zlepšení vegetativních funkcí a krevního oběhu;
 2. rovnováha;
 3. pozitivní změny v oblasti dýchacích cest, trávení, močových cest, v oblasti zrakové i sluchové;
 4. mírní se průvodní kožní projevy atopického ekzému.

PRAKTICKÉ UKÁZKY VÝSLEDKŮ LÉČBY SRT

Na následujících obrázcích uvádím několik konkrétních příkladů reakcí na blokovou aplikaci SRT, tzn. 10 dní po sobě, jedenkráte denně, cca 15-30 minut ošetření. Jedná se zde o pacienty doktora Pfaffenrota a logopedky Mgr. Kufrové. U každého pacienta máme dva srovnávací obrázky,jeden je pořízen před započetím desetidenního bloku ošetření SRT a druhý je pořízen po skončení tohoto bloku SRT.

Příkladem pro odstranění addukčního postavení palce, které omezuje úchopovou funkci a tím soběstačnost pacienta a hrubou i jemnou motoriku celkově, je následující obrázek.


Obr. 21.: Lokální rekce na SRT [22]

 

 

 

 

 

 

 

Příkladem pro komplexní posun ve schopnostech jemné motoriky je následující obr. 24, který znázorňuje kresbu vlaku devítiletého logopedického pacienta.


Obr. 24.: Lokální reakce na SRT [22]