PANat se vzduchovými dlahami

 

Obsah:                                                                        

1. Co je to PANat - definice

2. Indikace a kontraindikace PANat

 3. Historie PANat

 4. Motorické učení

 5. Léčba pomocí PANat

 6. PANat a EMG

 7. Optimalizace účinnosti dlah - Synergická reflexní terapie

 8. Nafukovací dlahy Urias: výroba, vlastnosti, výběr dlah

 

1. Co je PANat - definice

PANat = Pro-aktivní léčebná Aplikace v Neurorehabilitaci..PANat je léčebná metoda s  nafukovacími dlahami Urias podle skotské fyzioterapeutky Margaret Johnstone, kterou koncipovala v 60 letech min. století.

PANat  využívá specifické polohování končetin ve vzduchových dlahách ve fyziologické pozici, které se uplatňuje při motorickém učení podle nejnovějších neurovědeckých poznatků. Individuálně zvoleným a na cíl pacienta uzpůsobeným terapeutickým prostředím vytvoříme podmínky pro uplatnění motivace, repetice a koncentrace neboli tří předpokladů motorického učení.

Stručně: PANat lze využít také při senzomotorickém cvičení, při ergoterapeutickém nácviku dovedností, v logopedii, po operacích, při plavání apod. Cvičení se vzduchovými dlahami je zábavné a nebolí, usnadňuje pohyb a snižuje třes, atetózní projevy, otoky, hypertonus. PANat dovoluje cvičit pravidelně a nezávisle na terapeutovi nebo dopomoci rodinných příslušníků. Děti cvičení s dlahami a dalšími doplňkovými pomůckami baví.

Nafukovací dlahy Urias  a další pomůcky (viz. PRODEJ ) používáme při PANat tehdy, jestliže chceme umožnit aktivní pohyb bez nežádoucí kompenzace a pokud možno i bez taktilního zásahu terapeuta. Po zácviku na rehabilitaci zajistíme pacientovi možnost samostatného opakovaného, tzn. intenzivního cvičení v domácím prostředí a to bez nežádoucích patologických souhybů a bez závislosti na terapeutovi.

 

        

Metoda PANat s nafukovacími dlahami podporuje motorický  vývoj dětí s mozkovými hybnými poruchami. Z ontogenetického vývoje člověka vycházela paní Johnstone již od počátku své  práce a nechala se inspirovat pro svou práci s pacienty po CMP zásadami postupného vyzrávání CNS a pohybových vzorů.

2. Indikace a kontraindikace PANat

 

INDIKACE :

 • Všechny stavy po CMP
 • Multiple sklerosis
 • poúrazové mozkové hybné poruchy
 • DMO, mikrocefalie, hydrocefalus a další vývojové mozkové poruchy
 • Spina bifida, Equinovarus a další genetické poruchy
 • stavy končetin po sádrové fixaci
 • artrotické a revmatické bolesti končetin
 • Sudekův syndrom, edémy,
 • Duepytrenova kontraktura
 • syndrom karpálního tunelu
 • hypotonické stavy končetiny - slabá či žádná funkce opory

KONTRAINDIKACE:

 • Akutní zánět žil v rehabilitované končetině
 • Akutní hluboká žilní trombóza
 • Dekompenzovaná mozková insuficience

 

3. Historie PANat

 Základní myšlenkou  M. Johnstone bylo pracovat s pacienty ve smyslu proaktivního opatření:

 1. ke ke stabilizaci ochrnutých /paretických/ končetin během cvičení,
 2. k výcviku síly bez kompenzačních patologických souhybů
 3. k prevenci kontraktur

Její obrovský přínos pro neurorehabilitaci byl vyznamenán v roce 1990 od UK Chartered Society of Physioteherapy a je dodnes prakticky oceňován stovkami terapeutických týmů v západní Evropě a v Americe, kam se během 80. let metoda rozšířila. 

Vzdělání lektorka PANat  a zkušenosti s touto léčbou jsem získala během 4 let studiem PANat v Hamburgu (SRN) a v Curychu  (CH) u ergoterapeutky paní Waelder (na obr. vlevo) a ve výukovém centru metody PANat pro fyzioterapeuty v Solothurnu (CH) u fyzioterapeutky paní Gail Cox Steck (na obrázku uprostřed), které úzce spolupracují.

Tato metoda se v České republice dosud v rehabilitaci systematicky nepoužívá, ale začíná se rozšiřovat a postupně etablovat, především na neurologických klinikách pro pacienty po CMP, na LDN, v lázních a v ambulancích fyzioterapeutů a ergoterapeutů jak pro dospělé, tak dětské pacienty. Také ortopedové vidí v této léčbě efektivitu.

 Bez zaškolení se koupené nafukovací dlahy aplikují za účelem polohování končetin ve fyziologii a předcházení kontraktur. Tím nejsou zdaleka léčebné možnosti vyčerpány, a proto bych ráda zprostředkovala tuto ve světě dostupnou léčbu v celé terapeutické šíři také českým pacientům.

První školení proběhlo pro ergoterapeutky pod ČAE v roce 2008. Metoda PANat se vyučuje ve výukovém centru Spirála ve 3 denních kurzech a 2 denních workshopech. V rámci rehabilitace aplikujeme PANat u pacientů s mozkovými hybnými poruchami a s ortopedickými poruchami. Zacvičujeme jak pacienty, tak jejich pečující osoby nebo rodiče dětí s postižením.

Po smrti  M. Johnstone v roce 2006 byla její metoda aktualizována dle nejnovějších neurovědeckých poznatků, přepracována a přejmenována do podoby konceptu PANat(Update 2007) Proč?

Léčebné koncepty neurorehabilitace  60.let vycházely převážně z reflexního a hierarchického řízení CNS a zakládaly se na stimulování CNS pomocí proprioceptivního, taktilního a verbálního dráždění. Na jejich základě se pacient ale učí „pouze“ průběh pohybu. Např. dle Prof. Vojty – automatické řízení pohybu. Od té doby se stále zkoumaly rehabilitační přístupy a ověřovaly se praxí. Přizpůsobovaly se nejnovějším neurofyziologickým poznatkům vědy.

4. Motorické učení a PANat:

VĚDECKÉ POZNATKY:

 • Efektivní léčba pacientů po úrazech mozku a po CMP spočívá ve využití adaptivní schopnosti CNS.
 • Maximum neuronální adaptace lze dosáhnout pouze díky vysoké motivaci pacienta. Ta se pak udržuje pomocí opakujících se úspěšných provedení pohybového úkolu- repetice.
 • Jak toho dosáhnout? Vybrat takový cílený, selektivní a na činnost se orientující trénink, který má pro pacienta nejvyšší relevanci a z toho vyplývající motivaci.
 • Díky zájmu pacienta se automaticky podporuje schopnost koncentrace, která je předpokladem učení.

Plasticita neuronální sítě a adaptace CNS je závislá na 3 faktorech:

MOTIVACE – KONCENTRACE - REPETICE

 

PROTO SE DNES se snažíme o učení pohybových strategiích, které vedou k samostatnému jednání/činnosti.Pacient by měl pohyby sám plánovat, začít a provádět a to vždy v kontextu na zvolenou činnost se svým cílem.

Cvičení PANat s nafukovacími dlahami by mělo umožňovat a usnadňovat učení těchto komplexních pohybových strategií.

Cvičení PANat integrujeme do rehabilitace v centru Spirála u dětí i dospělých pro korekci postavení kyčlí, pro prevenci a léčbu svalových a kloubních kontraktur, luxací kyčle apod.:

 a nebo používáme jako doplněk při Synergické reflexní terapii :

nebo jako pomůcku při aktivním cvičení ( zde nácvik dechu  s otevřeným hrudníkem):

4. Léčba pomocí PANat

VŠEOBECNÝ PŘÍNOS PANat:                                                                                           

 • pozitivní ovlivnění mikrocirkulace v postižených tkáních
 • normalizace svalového tonu a plasticity zúčastněných tkání
 • uvolnění desmogenních struktur, šlach a myofascií
 • centralizace příslušných kloubů
 • tlumení patologické práce CNS, např. napínací reflexy
 • zesiluje smyslové vnímání a působí psychicky pozitivně
 • přináší úlevu

 ZÁKLADNÍ FUNKCE  PANat:

 1. Polohování
 2. Zlepšení pasivní  hybnosti
 3. Nácvik aktivní činnosti s redukcí patologických souhybů
 4. Podpora ontogenetického vývoje

 

1. FUNKCE - POLOHOVÁNÍ:

Znamená fixaci končetiny ve fyziologické pozici nebo dle možností pacienta v pozici blížící se fyziologii v dlaze Urias na dobu cca.30 minut. 

PŘÍNOS:

 • normalizace proprioreceptivních reakcí, např. snížení dráždivosti
 • prevence a léčba kontraktur
 • usnadněná péče a polohování pro ošetřující personál, popř. rodinné příslušníky
 • CNS registruje nové posturální držení těla
 • Snižuje ataktické a dystonické projevy, tremor


VYUŽITÍ :
 v nemocnicích na lůžkovém odd., na LDN, v lázních, pro domácí péči, v ústavech sociální péče.

 

2. FUNKCE - pasivní hybnost

 • Při pasivně vedeném pohybu pacientovy končetiny fyziologicky fixované v dlaze dochází k uvolnění celých proximálně ležících kloubních i svalových struktur – ke zvětšení rozsahu a rozmanitosti pohybu v kloubech
 • pro terapeuty/tky je snadnější vedení končetiny v dlaze = zrychlení a ulehčení práce - větší efektivita výsledků.
 • normalizace postavení kloubů a centralizace kořenových kloubů
 • terapeutem vedené pohyby většinou otevřou pacientce/ovi nové možnosti, navodí nové pohybové strategie a vytváří nová nervová spojení pro daný pohyb
 • dlaha je současně senzorickým vjemem, který pomáhá odstraňovat neglektsyndrom
 • Pacienti získávají naději na uzdravení 
  = motivace pro další cvičební úsilí a spolupráci

 

         

3. FUNKCE - aktivní hybnost

 • Při aktivně vedeném pohybu získává pacient dosažením většího rozsahu pohybu nové vjemy a informace z proprioreceptorů do CNS
 • Vymezení pohybu a orientaci v prostoru zajistí terapeut= pacient provádí vedení jednoduchého pohybu na cíl
 • větší protažitelnost tkání: myogenní, desmogenní, artrogenní
 • pacientův prožitek velkého pohybu, získání volnosti
 • nová aktivita CNS – tvorba nových hybných vzorů
 • Vědomý a pomalu vedený pohyb vytváří paměťovou stopu v mozku rychleji


         

                   

Nácvik aktivní činnosti s redukcí patologických souhybů:

 Kombinace různých typů dlah a pomůcek dle individuálně zvoleného nácviku činnosti. Výhodou je, že končetiny jsou i při spastických reakcích drženy dlahou ve správné pozici a nevznikají tudíž žádné patologické souhyby, které by jinak spontánní pohyby v určité činnosti vyprovokovaly. Takto se tedy intenzivněji dosáhne motorického učení = dojde k zapsání správného pohybu (  fyziologické činnosti) do paměti. 

 

  4. FUNKCE - Podpora ontogenetického vývoje:

Opora o fyziologicky nastavené zápěstía dlaň podporuje automatické nastavení zbylých částí končetiny včetně kořenového kloubu a ramenního pletence.
Děti cvičené Vojtovou metodou mohou pomocí dlah uplatnit nacvičené hybné vzorce a posturální držení,které jinak omezuje spasticita.

  

Metoda PANat s nafukovacími dlahami podporuje motorický  vývoj dětí s mozkovými hybnými poruchami. Z ontogenetického vývoje člověka vycházela od počátku své  práce paní Johnstone a nechala se inspirovat pro svou práci s CMP pacienty zásadami postupného vyzrávání CNS a pohybových vzorů.

 

PRINCIP INHIBIČNÍHO ÚČINKU DLAH:

 1. V MÍSTĚ PŮSOBENÍ DLAHY
 2. V DALŠÍCH ČÁSTECH NAVAZUJÍCÍCH MYOFASCIÁLNÍCH LINIÍCH.

 

Add 1) PROTAŽENÍ  ČÁSTI NEBO CELÉ KONČETINY- VEDE KE  SNÍŽENÍ AKTIVITY NAPÍNACÍHO REFLEXU, KE SNÍŽENÍ DRÁŽDIVOSTI A  SVALOVÉHO TONU A K PROTAŽENÍ VAZIVOVÉ SLOŽKY SVALU, FASCIÍ, ŠLACH, KLOUBNÍHO POUZDRA, KŮŽE, NERVŮ.  (PROPRIORECEPTORY, RECIPROČNÍ SVAL. SPOLUPRÁCE)

Add 2) UVOLNĚNÍ SE TÝKÁ I DALŠÍCH ČÁSTÍ TĚLA : V DLAZE FYZIOLOGICKY NASTAVENÁ A TUDÍŽ INHIBOVANÁ ČÁST  SPASTICKÉ KONČETINY  NAVODÍ  V PŘÍSLUŠNÉ OBLASTI MOZKU  FYZIOLOGICKÉ PŘEDPOKLADY CELÉ PŘÍSLUŠNÉ MATRIX- SNÍŽENÁ EXCITACE V PŘÍSLUŠNÉ OBLASTI CNS  UMOŽNÍ  NORMALIZACI  CELÉHO MYOFASCIÁLNÍHO ŘETĚZCE, FUNKČNÍHO ŘETĚZCE , NA KTERÉM SE UPLATŇUJE GENETICKY DANÝ POHYBOVÝ VZOR.

 

Volba nafukovacích dlah a cviků podle  těchto strukturálně funkčních zákonitostí zvýší efektivitu rehabilitace.

PANat se uplatňuje:

 • VE FYZIOTERAPII
 • V ERGOTERAPII s dalšími pomůckami
 • V OŠETŘOVATELSTVÍ - LDN, nemocnice, JIP, OCHRIP
 • V DOMÁCÍ PÉČI , v běžném životě jako pomůcka
 • PANat má specifické uplatnění u dětí s hybnými vývojovými poruchami
 • PŘI PLAVÁNÍ
 • JAKO PROTETICKÁ POMŮCKA , např.VE VERTIKALIZAČNÍM STOJANU  

 

5. PANat a EMG - spouštová elektrostimulace

Spouštová elektrostimulace se využívá v kombinaci s aplikací dlah Urias jako možnost výcviku pro obnovu inervace a posilování paretických svalů:

 

6. Optimalizace účinnosti dlah - Synergická reflexní terapie

Před aplikací vzduchové dlahy na končetinu se doporučuje připravit patologické tkáně (uvolnit) tak, aby zafixování končetiny probíhalo s co nejmenším odporem, a aby se dané patologické držení končetiny zkorigovalo (přiblížilo co nejvíce fyziologii). V dosaženém hybném rozsahu je pak končetina polohována v dlaze až půl hodiny a nebo je s ní cvičeno (až 1 hodinu). Nové držení je během fixace přes proprioceptory ukládáno v CNS a vzniká tak nové výchozí postavení pro nácvik hybnosti.

Ke korekci patologického držení končetin může přispět fyziatrie (např. balneologie), měkké techniky.

Praktická a nejúčinnější je bezprostřední aplikace Synergické reflexní terapie (SRT) před nasazením dlahy.

SRT využívá bezprostředních účinků a efektu kombinace několika reflexní manuálních technik při jednom ošetření:  1.myofasciální technika, 2. akupresura, 3. masáž reflexních zón na hlavě, ploskách nohou a rukou, 3. mobilizace, manipulace, 4. korekce patologického držení ve smyslu funkčních hybných řetězců a myofasciálních linií. SRT není cvičení, ale manuální terapie, která cíleně odstraňuje překážky na hybném aparátu neboli omezení hybnosti jednotlivých tkání, odstraňuje napětí (tonus) a optimalizuje kloubní rozsah a funkci. Tím vytváří podmínky pro uplatnění aktivní motoriky a také pro lepší nasazení dlah Urias a následné cvičení. Více v sekci SRT.

 

 

7. Nafukovací dlahy Urias: výroba, vlastnosti, výběr dlah

Výroba:

Nafukovací dlahy Urias se postupně technicky vyvíjely a jejich vlastnosti se přizpůsobovaly potřebám pacientů až do dnešní ideální podoby. Na začátku - v 60.letech-vyvíjela dlahy Urias paní Margaret Johnstone společně s dánskou firmou Svend. Dlahy jsou vyrobeny ze speciální PVC - folie, která se vždy optimálně napasuje/přilne na tvar končetiny.

V 90. letech převzala výrobu dlah Urias anglická firma Arden MedicaL, kde najdete přehled všech tvarů a velikostí dlah: www.arden-medical.com.

Vlastnosti:

Tlakové dlahy se nafukují ústně, teplý vzduch z plíce obstará perfektní usazení a uhlazení vnitřní strany folie na končetinu, přičemž je tlak na končetinu rovnoměrně rozložen. Dlahy snižují svalový tonus a napětí vazivového aparátu, šlach a zároveň zvyšují stabilitu končetiny ve fyziologickém postavení. Protože u některých pacientů dochází k nadměrnému pocení, můžeme v těchto výjimečných případech použít před nasazením dlahy tenký bavlněný návlek pro absorbci potu (k dostání v lékárnách).

U jednokomorových dlah je tlak na končetinu vyvíjen stejnoměrně ze všech stran. Takováto končetina je pak schopna snést zatížení např. přenos váhy při aktivním cvičení je pro pacienta kontrolovatelná a dává pacientovi senzomotorickou zpětnou vazbu o končetině.

U dvoukomorových tlakových dlah máme možnost různé intenzity tlaku, dle síly nafouknutí do jednotlivých komor a to dle rehabilitačního záměru terapeuta pro individualitu pacienta.(např. větší intenzita na dorzální straně než na palmární straně ruky při flekčním držení dlaně a zápěstí).

Výběr dlah:

Dlahy je třeba vybírat v případ konkrétního pacienta dle jeho individuálního problému, patologie a podle rehabilitačního záměru, tedy nejlépe s doporučením terapeuta, který absolvoval kurzy PANat. Pro výběr dlah do provozu v nemocnicích, LDN, lázních a podobně se řídíme pravidlem pokrýt všechny nejčastěji se vyskytované problémy a patologie příslušných pacientů. Základním vybavením je tzv. set dlah (komplet 8 vybraných nejužívanějších dlah pro horní a dolní končetiny).

Končetinové dlahy mají různé tvary a velikosti, mohou fixovat např, loket v natažení anebo naopak kotník ve skrčení (dorzální flexe).

       

Formy a velikosti dlah:

Rozdělení na: 1. děti do 3 let, děti od 3 let a dospělí, 2. na horní a dolní končetiny, 3. jedno- a dvoukomorové.

Doplňky:

filtr - zajišťuje při ústním nafukování absorbci vlhkosti vdechovaného vzduchu. 
Ústní nástavec - malý hygienický kryt na filtr, který se dá dezinfikovat a vyvařovat.

Příklady různých tvarů dlah u dětí do 3 let:

     

Na ruku

Na paži
20,30,40 cm

Na nohu s chodidlem 
v dorzální flexi
25,35,45 cm

8. Prodej nafukovacích dlah Urias

Distribucí vzduchových dlah Urias v ČR se zabývá firma Salutis. Dlahy, včetně příslušenství, si můžete objednat na jejich internetových stránkách www.salutis.cz, kde si zvolíte způsob doručení a formu úhrady. E-mailem a nebo telefonicky Vám potvrdí objednávku a sdělí přibližné datum dodání. Pokud k internetu nemáte přístup, můžete objednávku vytvořit i po telefonu.

web:

www.salutis.cz

email:   

salutis@seznam.cz

tel:

724554424

 

9. Návod a podmínky k použití nafukovacích dlah Urias

 1. Před první aplikací dlahy se doporučuje, otevřít ventil a 1 krát nafouknout a vyfouknout. K nafukování je třeba používat absorpční filtr, který se na jedné straně odstřihne a nasadí na hadičku dlahy; z druhého konce filtru se sejme modrý ochranný kryt a opatří se výměnným ústním nástavcem, do kterého se fouká. Ústní nástavec lze vyvařovat.
 2. K nafouknutí se nesmí používat mechanické pumpy. Ústní nafouknutí by mělo napnout dlahu do mírného příjemného tlaku končetiny, kdy dlaha zajistí optimální /fyziologickou/ polohu. Tlak by neměl být vyšší, jak 40mm Hg.
 3. Nafouknuté dlahy nesmí být vystaveny přímému slunci.
 4. Polohování, tedy pasivní stav končetin může po 30 minutách vyvolat poruchy prokrvení. Po té je nutné ji z končetiny sejmout, a pakliže je to z rehabilitačních důvodů nutné, můžeme ji zase po chvíli nasadit. Pakliže s dlahou cvičíme a dochází k cirkulaci krve, můžeme dlahu ponechat 1 hodinu.
 5. Tlakové dlahy je třeba řádně nasadit tak, aby folie plně přilnula k pokožce nebo bavlněnému povrchu končetiny; nesmí být ohýbána, zalamována. Konec hadice směřuje vždy od těla. U dlouhých končetinových dlah nesmí zip končit v rozkroku, třísle nebo v podpaždí, aby při pohybování nedřel kůži.
 6. Před nafouknutím dlahy je nutné přivést končetinu uvnitř dlahy do správné-fyziologické polohy a držet ji tak dlouho, dokud tuto fixaci nepřebere postupně se nafukující dlaha, pak se rychle uzavře posunutím vnitřního modrého jezdce ventil. Tím je zabráněno úniku vzduchu. Po několika sekundách dlaha změkne vlivem teplého plicního vzduchu a roztáhne se její objem. Proto je třeba dlahu dofouknout. Po dokončeném nafouknutí je možné ještě pozici dodatečně zkorigovat. Polohování se musí řídit fundovanými rehabilitačními a neurologickými principy.
 7. Při počáteční aplikaci je třeba u pacienta sledovat krevní a kožní reakce a případně tlak či usazení dlahy a přizpůsobit je individuálním reakcím pacienta.
 8. Před sundáním dlahy je třeba vždy vzduch vypustit, otevřít zip a sejmout pomalu tak, aby nedocházelo k trakci /tahu/ kořenových a dalších kloubů.
 9. Potivost: kvůli absorpci potu je ideální navléknout na končetinu tenký bavlněný návlek (viz. lékárny, či zdravotnické pomůcky)
 10. Po použití je třeba nechat otevřený ventil, aby se mohla dlaha odvětrávat až do dalšího použití.

 

REKLAMACE A UPOZORNĚNÍ:

Případné poškození dlahy ostrým předmětem, teplem či nešetrným zacházením není důvodem k reklamaci. Případný, Vámi nezaviněný, únik vzduchu z dlahy ve švech, neprodleně hlaste dodavateli a reklamujte písemně včetně zaslání poškozené dlahy s označením místa úniku.Výrobní nalepovací štítek si dobře uchovejte nalepený na folii mimo dlahu, protože je ho nutné předložit při reklamaci s příslušnou dlahou. Jinak nemůže být reklamace vyřízena.

Po uplynutí reklamační lhůty může Salutis dlahu prasklou ve švu zpravit, ale nedává se na tuto opravu garance. vyřízení opravy, a poštovné činí celkem 100,- do 2 kusů dlah, 150,- Kč do 4 kusů dlah a 250,- nad 5 dlah, které zašlete současně.