Stručně o Kabatově metodě- PNF

 

Kabatova metoda vznikla kolem r. 1960. Tuto metodu lze použít jen u člověka, který není

mentálně postižený a má ze svého dětství zažité normální pohybové vzory.

Pacient musí při cvičení spolupracovat.

Metoda je založena na myšlence probuzení svalové aktivity z periferie.

V této metodice není kladen přímý důraz na stabilizační zajištění trupu. Zralý

jedinec vytvoří tuto stabilizační situaci spontánně, proto není v této metodice

zdůrazněna.

Nastavíme diagonální posturu hlavy, šíje, na ose trupu, na kořenu končetiny,

po loket a akrum. Pohybový vzor se šíří z periferie ke kořenovým kloubům

a k ose těla. Proto tato metodika není vhodná u malých dětí s diagnózou

CTP. Diagonály mohou ale inspirovat fyzioterapeuta při cvičení s většími dětmi

s touto diagnózou, ale klient nesmí být pod vlivem patologických TŠR.

 

Při cvičení Kabatovou metodikou pacienti:

a) Cvičí v poloze na zádech, v poloze na břiše (na kraji stolu), vsedě na židli

nebo ve stoji.

b) Poloha kořenových kloubů a tím i ostatních kloubů je různá – vzniká princip

svalové diferenciace. Musí ale splňovat diagonály udané v této metodice.

Každá diagonála má flekční a extenční vzorec. Základní vzorce jsou

prováděny buď s extendovanými nebo flektovanými loketními či kolenními

klouby.

c) Pohyb probíhá v diagonále tzn., že kříží osu těla, proběhne ve fyziologickém

vzorci a má rotační složku. Pohyby jsou převzaty z přirozených

pohybů zdravého člověka. Jsou to pohyby prostorové, při kterých pohyb

probíhá v několika rovinách. Pohyby ve směru úhlopříček obsáhnou vždy

3 složky FPV v různých kombinacích. Flexe - extenze, abdukce – addukce,

zevní rotace – vnitřní rotace. Každý pohybový vzorec má dvě krajní postavení

v I. diagonále horní nebo dolní nebo v II. diagonále horní nebo dolní.

Kombinace jsou důmyslné a je třeba metodiku studovat hlouběji a prakticky

zvládnout techniku. Naši klienti tyto kombinace mentálně neobsáhnou.

FT by ale měl umět pod tímto zorným úhlem hodnotit motoriku klienta, aby

dosáhl dobrého kineziologického rozboru.

V rehabilitačním centru Spirála zařazujeme tuto metodu jako nedílnou součást rehabilitačních postupů a kombinujeme některé prvky Kabatovy metody s dalšími metodami nepř. PANat. nebo fyzioterapií Jílkové.